Budowa szkoły w Mahajanga (Madagaskar)

SZKOŁA W MAHAJANGA

LICZBA PROJEKTU: 3 SALE

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 12/2021

Prze­ka­za­li­śmy 22 368 euro na budo­wę 3 sal lek­cyj­nych, biblio­te­ki oraz biu­ra dla powsta­ją­cej szko­ły pod­sta­wo­wej w Maha­jan­ga. Jest ona umiej­sco­wio­na w bied­nej dziel­ni­cy, w któ­rej wie­lu rodzin nie stać na edu­ka­cję dzie­ci. Od wie­lu lat wspól­no­ta ducha­czy orga­ni­zu­je dla dzie­ci naucza­nie oraz doży­wia­nie w posta­ci cie­płe­go posił­ku oraz żyw­no­ści do domu. W pro­jek­cie prze­wi­dzia­no tak­że zakup 60 ławek szkolnych. 

Budowa szkoły w Mahajanga (Madagaskar)
Budowa szkoły w Mahajanga (Madagaskar)
Budowa szkoły w Mahajanga (Madagaskar)