Wsparcie dla przychodni w Garoua-Boulai (Kamerun)

POMOC PRZYCHODNI

LICZBA PROJEKTU: 20 000 CHORYCH

MIEJSCE: KAMERUN

NUMER PROJEKTU: 13/2021

Prze­ka­za­li­śmy 10 tysię­cy zło­tych na odno­wę przy­chod­ni w Garo­ua-Boulai w Kame­ru­nie oraz budo­wę tam­tej­szej pocze­kal­ni dla chorych.

Ośro­dek dzia­ła od 25 lat. Pra­cu­je w nim 15 pra­cow­ni­ków lokal­ne­go per­so­ne­lu. Ośro­dek daje pomoc oko­ło 20 tysiąc­om pacjen­tów rocz­nie. Głów­nie poma­ga cho­rym na mala­rię i inne cho­ro­by tro­pi­kal­ne, ale też na cho­ro­by ukła­du krą­że­nio­we­go, odde­cho­we­go i moczowego.

Dzię­ki wcze­śniej­sze­mu wspar­ciu fun­da­cji wyre­mon­to­wa­no poro­dów­kę. Obec­ny remont pole­ga na malo­wa­niu, wymia­nie kafe­lek, moder­ni­za­cji sali opa­trun­ko­wej i iniek­cyj­nej, wymia­nie ele­men­tów drew­nia­nych nad­gry­zio­nych przez termity.

W epi­de­mii COVID-19 powsta­ła też potrze­ba budo­wy zewnętrz­nej pocze­kal­ni dla cho­rych ocze­ku­ją­cych na zabie­gi, by zmniej­szać ryzy­ko roz­prze­strze­nia­nia się wirusa.

Wsparcie dla przychodni w Garoua-Boulai (Kamerun)
Wsparcie dla przychodni w Garoua-Boulai (Kamerun)
Wsparcie dla przychodni w Garoua-Boulai (Kamerun)