Transport 8 ton żywności na Madagaskar

TRANSPORT ŻYWNOŚCI

LICZBA PROJEKTU: 8 TON

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 14/2019

Prze­ka­za­li­śmy 1500 euro na opła­ce­nie cła za żyw­ność (8 ton koszek mlecz­nych) dla nie­od­ży­wio­nych dzie­ci na Mada­ga­ska­rze. Misja Kato­lic­ka w Mam­pi­ko­ny (ubo­gim rejo­nie wyspy, w któ­rym nie­do­ży­wie­nie dzie­ci się­ga 30 pro­cent) otrzy­ma­ła dar dwóch kon­te­ne­rów żyw­no­ści, za któ­re cło wynio­sło 3 tysią­ce euro. Misja w wła­snym zakre­sie opła­ci­ła poło­wę tej kwo­ty. Kasz­ki zosta­ną nie­od­płat­nie prze­ka­za­ne potrze­bu­ją­cych w nastę­pu­ją­cych placówkach:

 • Misja Kato­lic­ka Mam­pi­ko­ny – 5 sto­łó­wek dla naj­uboż­szych dzieci
 • Mam­pi­ko­ny – Ambo­vom­bi­ri­ki – Dom Dziec­ka dla Dziewcząt
 • Mam­pi­ko­ny – Dom Dziec­ka, kli­ni­ka (gdzie ma miej­sce opie­ka nad nie­do­ży­wio­ny­mi noworodkami)
 • Anta­na­na­ri­vo-Ambo­hi­dra­tri­mo – sto­łów­ka sióstr Fran­cisz­ka­nek Misjo­na­rek Maryi
 • Anta­na­na­ri­vo-Anka­di­fot­sy – sto­łów­ka sióstr Fran­cisz­ka­nek Misjo­na­rek Maryi
 • Anta­na­na­ri­vo-Ita­osy – sto­łów­ka sióstr orionistek
 • Anta­na­na­ri­vo-Anda­va­mam­ba – Cen­trum Dzie­ci Ulicy
 • Anta­na­na­ri­vo-Man­dro­se­za – Cen­trum dla Dzie­ci Vonjy
 • Anta­na­na­ri­vo – Dom dziec­ka sióstr FCM
 • Ant­si­ra­be – kli­ni­ka sióstr Fran­cisz­ka­nek Misjo­na­rek Maryi
 • Bere­vo – przy­chod­nia sióstr Fran­cisz­ka­nek Misjo­na­rek Maryi

Transport 8 ton żywności na Madagaskar

Doży­wia­nie dzie­ci w Mam­pi­ko­ny, fot. Dariusz Marut.