fbpx

Transport 8 ton żywności na Madagaskar

Prze­ka­za­li­śmy 1500 eu­ro na opła­ce­nie cła za żyw­ność (8 ton ko­szek mlecz­nych) dla nie­od­ży­wio­nych dzie­ci na Ma­da­ga­ska­rze. Mi­sja Ka­to­lic­ka w Mam­pi­ko­ny (ubo­gim re­jo­nie wy­spy, w któ­rym nie­do­ży­wie­nie dzie­ci się­ga 30 pro­cent) otrzy­ma­ła dar dwóch kon­te­ne­rów żyw­no­ści, za któ­re cło wy­nio­sło 3 ty­sią­ce eu­ro. Mi­sja w wła­snym za­kre­sie opła­ci­ła po­ło­wę tej kwo­ty. Kasz­ki zo­sta­ną nie­od­płat­nie prze­ka­za­ne po­trze­bu­ją­cych w na­stę­pu­ją­cych pla­ców­kach:

 • Mi­sja Ka­to­lic­ka Mam­pi­ko­ny – 5 sto­łó­wek dla naj­uboż­szych dzie­ci
 • Mam­pi­ko­ny – Am­bo­vom­bi­ri­ki – Dom Dziec­ka dla Dziew­cząt
 • Mam­pi­ko­ny – Dom Dziec­ka, kli­ni­ka (gdzie ma miej­sce opie­ka nad nie­do­ży­wio­ny­mi no­wo­rod­ka­mi)
 • An­ta­na­na­ri­vo-Am­bo­hi­dra­tri­mo – sto­łów­ka sióstr Fran­cisz­ka­nek Mi­sjo­na­rek Ma­ryi
 • An­ta­na­na­ri­vo-An­ka­di­fot­sy – sto­łów­ka sióstr Fran­cisz­ka­nek Mi­sjo­na­rek Ma­ryi
 • An­ta­na­na­ri­vo-Ita­osy – sto­łów­ka sióstr orio­ni­stek
 • An­ta­na­na­ri­vo-An­da­va­mam­ba – Cen­trum Dzie­ci Uli­cy
 • An­ta­na­na­ri­vo-Man­dro­se­za – Cen­trum dla Dzie­ci Von­jy
 • An­ta­na­na­ri­vo – Dom dziec­ka sióstr FCM
 • Ant­si­ra­be – kli­ni­ka sióstr Fran­cisz­ka­nek Mi­sjo­na­rek Ma­ryi
 • Be­re­vo – przy­chod­nia sióstr Fran­cisz­ka­nek Mi­sjo­na­rek Ma­ryi

Transport 8 ton żywności na Madagaskar

Do­ży­wia­nie dzie­ci w Mam­pi­ko­ny, fot. Da­riusz Ma­rut.

Print Friendly, PDF & Email