fbpx

Remonty w przedszkolu w Bertoua-Mokolo (Kamerun)

Prze­ka­za­li­śmy 18 000 zł dla przed­szko­la w Ka­me­ru­nie na nie­zbęd­ne pra­ce. Przed­szko­le w Ber­to­ua-Mo­ko­lo funk­cjo­nu­je w 2001 ro­ku na obrze­żach du­że­go mia­sta, w jed­nej z naj­uboż­szych dziel­nic. Opła­ty dla dzie­ci sa tu trzy ra­zy niż­sze niż w in­nych pla­ców­kach. Po­po­łu­dnia­mi i w week­en­dy są do­dat­ko­wo pro­wa­dzo­ne za­ję­cia dla star­szych dzie­ci i mło­dzie­ży. Dziel­ni­ca jest nie­bez­piecz­na: kra­dzie­że i roz­bo­je są tu na po­rząd­ku dzien­nym. Nie­ste­ty, ofia­rą na­pa­dów pa­da tak­że przed­szko­le. Nie­raz zo­sta­ło już zde­mo­lo­wa­ne, po­mi­mo mu­ru z trzech stron pla­ców­ki. Sio­stry pro­wa­dzą­ce ośro­dek po­sta­no­wi­ły pod­nieść mu­ry i do­bu­do­wać czwar­tą ścia­nę ogro­dze­nia. Przy tej oka­zji do­bu­do­wa­ny do mu­ru zo­sta­nie han­gar (14 x 7,5 me­tra), któ­ry bę­dzie ochra­niał dzie­ci przed słoń­cem i desz­czem.

Remont ogrodzenia i budowa hangaru dla przedszkola w Bertoua-Mokolo (Kamerun)

Remont ogrodzenia i budowa hangaru dla przedszkola w Bertoua-Mokolo (Kamerun)

Print Friendly, PDF & Email