Remonty w przedszkolu w Bertoua-Mokolo (Kamerun)

REMONT PRZEDSZKOLA

LICZBA PROJEKTU: 18 000 ZŁ

MIEJSCE: BERTOUA, KAMERUN

NR PROJEKTU: 14/2020

Prze­ka­za­li­śmy 18 000 zł dla przed­szko­la w Kame­ru­nie na nie­zbęd­ne pra­ce. Przed­szko­le w Ber­to­ua-Moko­lo funk­cjo­nu­je w 2001 roku na obrze­żach duże­go mia­sta, w jed­nej z naj­uboż­szych dziel­nic. Opła­ty dla dzie­ci sa tu trzy razy niż­sze niż w innych pla­ców­kach. Popo­łu­dnia­mi i w week­en­dy są dodat­ko­wo pro­wa­dzo­ne zaję­cia dla star­szych dzie­ci i mło­dzie­ży. Dziel­ni­ca jest nie­bez­piecz­na: kra­dzie­że i roz­bo­je są tu na porząd­ku dzien­nym. Nie­ste­ty, ofia­rą napa­dów pada tak­że przed­szko­le. Nie­raz zosta­ło już zde­mo­lo­wa­ne, pomi­mo muru z trzech stron pla­ców­ki. Sio­stry pro­wa­dzą­ce ośro­dek posta­no­wi­ły pod­nieść mury i dobu­do­wać czwar­tą ścia­nę ogro­dze­nia. Przy tej oka­zji dobu­do­wa­ny do muru zosta­nie han­gar (14 x 7,5 metra), któ­ry będzie ochra­niał dzie­ci przed słoń­cem i deszczem.

Remonty w przedszkolu w Bertoua-Mokolo (Kamerun)

Remonty w przedszkolu w Bertoua-Mokolo (Kamerun)

Remonty w przedszkolu w Bertoua-Mokolo (Kamerun)