Wykończenie domu dziecka w Ayos (Kamerun)

WYKOŃCZENIE DOMU DZIECKA

LICZBA PROJEKTU: 30 DZIEWCZĄT

MIEJSCE: AYOS, KAMERUN

NR PROJEKTU: 14/2021

Prze­ka­za­li­śmy 67 500 zł na wykoń­cze­nie domu dziec­ka w Ayos. Kwo­ta zosta­nie prze­zna­czo­na na: 7 okien alu­mi­nio­wych z kra­ta­mi, 5 drzwi alu­mi­nio­wych zewnętrz­nych rów­nież z kra­ta­mi, płyt­ki na pod­ło­gę do 3 pomiesz­czeń, wypo­sa­że­nie 2 łazie­nek i wyko­na­nie nie­któ­rych prac wykoń­cze­nio­wych przy odpływach.

To dopła­ta do wcze­śniej­sze­go pro­jek­tu budo­wy tego domu, któ­ry wspar­li­śmy w roku 2019 kwo­tą 74 400 euro.

W domu w Ayos będzie 10 pokoi w sumie dla 20–30 dziew­cząt. W domu będzie świe­tli­ca do nauki i pra­cow­nia kra­wiec­ka, gdzie dziew­czy­ny będą się uczy­ły szyć. Albo po pro­stu będą tam szyć sobie ubra­nia. Budy­nek będzie miał też pral­nię, kuch­nię, jadal­nię, maga­zy­ny drze­wa i spo­żyw­czy. Opie­kę medycz­ną dziew­czę­ta będą mia­ły zapew­nio­ną w przy­chod­ni. Będą cho­dzi­ły do szko­ły publicz­nej, nie mogą być odizo­lo­wa­ne. Dziew­czę­ta będą mogły zapra­szać kole­żan­ki i kolegów. 

Wykończenie domu dziecka w Ayos (Kamerun)
Wykończenie domu dziecka w Ayos (Kamerun)
Wykończenie domu dziecka w Ayos (Kamerun)
Wykończenie domu dziecka w Ayos (Kamerun)