Drzwi dla centrum szkoleniowego w Yaounde (Kamerun)

DRZWI DLA CENTRUM SZKOLEŃ

LICZBA PROJEKTU: 120 UCZNIÓW

MIEJSCE: KAMERUN

NR PROJEKTU: 14/2022

Prze­ka­za­li­śmy 12 000 euro na zakup 74 drzwi dla cen­trum nauki dla dzie­ci i mło­dzie­ży w Yaoun­de. To gru­pa 120 uczniów: dzie­ci i mło­dych ludzi, ze skraj­nie bied­nych rodzin, żyją­cych naj­czę­ściej na budo­wach lub w bara­kach bez prą­du czy wody. Mło­dzież uczy się m.in. kra­wiec­twa i infor­ma­ty­ki. Dzie­ci mogą się tu uczyć i bawić (puz­zle, kolo­ro­wan­ki, fil­my). Do tej pory wszyst­ko to odby­wa­ło się w wynaj­mo­wa­nym domu z prze­cie­ka­ją­cym dachem. Na eta­pie skła­da­nia tego wnio­sku do Fun­da­cji budo­wa cen­trum była na eta­pie kry­cia dachem i tynkowania. 

Drzwi dla centrum szkoleniowego w Yaounde (Kamerun)
Drzwi dla centrum szkoleniowego w Yaounde (Kamerun)
Drzwi dla centrum szkoleniowego w Yaounde (Kamerun)
Drzwi dla centrum szkoleniowego w Yaounde (Kamerun)