Wyposażenie szkoły w Bouba-Djara (Kamerun)

WYPOSAŻENIE SZKOŁY

LICZBA PROJEKTU: 468 DZIECI

MIEJSCE: BOUBA-DJARA, KAMERUN

NR PROJEKTU: 15/2019

Prze­ka­za­li­śmy 7945 zł na zakup ławek (120 sztuk po 15 euro) i tablic (3 sztu­ki po 12 euro) dla szko­ły pod­sta­wo­wej w Bouba-Dja­ra w Kamerunie.

Do tej pory dzie­ci uczy­ły się w sza­ła­sach, zbu­do­wa­nych z łodyg pro­sa. W kla­sach mie­ści­ło się 468 dzie­ci, podzie­lo­nych na czte­ry oddzia­ły. Te pro­wi­zo­rycz­ne warun­ki unie­moż­li­wia­ły pro­wa­dze­nie lek­cji w cza­sie pory desz­czo­wej. Rodzi­ce (ze wspar­ciem misjo­na­rzy obla­tów, pro­wa­dzą­cych szko­łę) wybu­do­wa­li nową szko­łę wła­sny­mi ręka­mi – sami wyra­bia­li i wypa­la­li cegły. Naj­droż­szym ele­men­tem było pokry­cie dachu bla­chą, nie­zwy­kle dro­gą w Kame­ru­nie. Ostat­nim eta­pem budo­wy szko­ły jest jej wypo­sa­że­nie. Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki pokry­ła ten koszt.

 

Zdję­cia przed­sta­wia­ją­ce warun­ki przed budo­wą nowej szko­ły:Wyposażenie szkoły w Bouba-Djara (Kamerun)Sza­łas słu­żą­cy jako sala lekcyjna.

Wyposażenie szkoły w Bouba-Djara (Kamerun)Brak ławek i pomo­cy naukowych.

Oraz budo­wę nowe­go budynku:

Wyposażenie szkoły w Bouba-Djara (Kamerun)Począt­ki budo­wy szkoły.

Wyposażenie szkoły w Bouba-Djara (Kamerun)Powsta­ją­ce mury nowej szkoły.