fbpx

Wyposażenie szkoły w Bouba-Djara (Kamerun)

Prze­ka­za­li­śmy 7945 zł na za­kup ła­wek (120 sztuk po 15 eu­ro) i ta­blic (3 sztu­ki po 12 eu­ro) dla szko­ły pod­sta­wo­wej w Bo­uba-Dja­ra w Ka­me­ru­nie.

Do tej po­ry dzie­ci uczy­ły się w sza­ła­sach, zbu­do­wa­nych z ło­dyg pro­sa. W kla­sach mie­ści­ło się 468 dzie­ci, po­dzie­lo­nych na czte­ry od­dzia­ły. Te pro­wi­zo­rycz­ne wa­run­ki unie­moż­li­wia­ły pro­wa­dze­nie lek­cji w cza­sie po­ry desz­czo­wej. Ro­dzi­ce (ze wspar­ciem mi­sjo­na­rzy ob­la­tów, pro­wa­dzą­cych szko­łę) wy­bu­do­wa­li no­wą szko­łę wła­sny­mi rę­ka­mi – sa­mi wy­ra­bia­li i wy­pa­la­li ce­gły. Naj­droż­szym ele­men­tem by­ło po­kry­cie da­chu bla­chą, nie­zwy­kle dro­gą w Ka­me­ru­nie. Ostat­nim eta­pem bu­do­wy szko­ły jest jej wy­po­sa­że­nie. Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki po­kry­ła ten koszt.

Zdję­cia przed­sta­wia­ją­ce wa­run­ki przed bu­do­wą no­wej szko­ły:

Wyposażenie szkoły w Bouba-Djara (Kamerun)

Sza­łas słu­żą­cy ja­ko sa­la lek­cyj­na.

Wyposażenie szkoły w Bouba-Djara (Kamerun)

Brak ła­wek i po­mo­cy na­uko­wych.

Oraz bu­do­wę no­we­go bu­dyn­ku:

Wyposażenie szkoły w Bouba-Djara (Kamerun)

Po­cząt­ki bu­do­wy szko­ły.

Wyposażenie szkoły w Bouba-Djara (Kamerun)

Po­wsta­ją­ce mu­ry no­wej szko­ły.

Print Friendly, PDF & Email