fbpx

Nowy budynek dla przychodni w Dimako (Kamerun)

Prze­ka­za­li­śmy 151 000 zł na bu­do­wę no­we­go bu­dyn­ku, wcho­dzą­ce­go w skład Ośrod­ka Zdro­wia w Di­ma­ko w Ka­me­ru­nie.

Przy­chod­nia ma już 16 lat. Znaj­du­je się w czę­ści wschod­niej Ka­me­ru­nu. Przyj­mu­je pa­cjen­tów z okrę­gu, li­czą­ce­go oko­ło 8 000 lud­no­ści. W 2004 ro­ku przy­chod­nia za­czy­na­ła w dwóch po­miesz­cze­niach drew­nia­ne­go i bar­dzo znisz­czo­ne­go dom­ku wspól­no­ty za­kon­nej Zgro­ma­dze­nia Sióstr Kar­me­li­ta­nek Dzie­ciąt­ka Je­zus. Z cza­sem od­da­no do użyt­ku pierw­szy bu­dy­nek, któ­ry mie­ści sa­lę po­ro­do­wą i sa­le szpi­tal­ne. Bra­ku­je na­stęp­ne­go bu­dyn­ku — zw. przy­chod­ni zdro­wia, do któ­rej bę­dą przy­cho­dzić cho­rzy, ko­bie­ty w cią­ży, dzie­ci na szcze­pie­nia.

Każ­de­go dnia przy­cho­dzi do ośrod­ka oko­ło 50 cho­rych na kon­sul­ta­cje, ale są jesz­cze in­ne przy­pad­ki tj. wy­pad­ki przy pra­cy, wy­pad­ki dro­go­we czy ko­bie­ty cię­żar­ne do po­ro­du. Rocz­nie ośro­dek przyj­mu­je oko­ło 6000 cho­rych. W mie­ście jest jesz­cze ma­ły szpi­tal pań­stwo­wy, ale nie­ste­ty pra­wie nie funk­cjo­nu­je — brak le­ków, brak po­trzeb­nych rze­czy do pra­cy w la­bo­ra­to­rium i — co jesz­cze trud­niej­sze — brak wo­dy i świa­tła.

Pra­ca bez te­go ko­lej­ne­go bu­dyn­ku jest bar­dzo trud­na. Nie ma sa­li opa­trun­ko­wej, czę­sto przyj­mu­je się cho­rych z wy­pad­ków w sa­li po­ro­do­wej al­bo na sa­lach cho­rych, gdy szpi­tal jest peł­ny i sa­la po­ro­do­wa za­ję­ta. Cho­ry kła­dzie się gdzie­kol­wiek, gdzie jest miej­sce. Wiel­kim pro­ble­mem są też szcze­pie­nia dzie­ci i ko­biet w cią­ży, w tej chwi­li uży­wa­ne są do te­go sal­ki ka­te­che­tycz­ne. Na je­den se­ans szcze­pień, re­gu­lar­nie czte­ry ra­zy w mie­sią­cu, przy­cho­dzi oko­ło 100 ko­biet z dzieć­mi. In­ne dzia­ła­nia ośrod­ka to: róż­ne­go ro­dza­ju po­ga­dan­ki i ze­bra­nia, kam­pa­nie lecz­ni­cze np. oku­li­stycz­na czy gi­ne­ko­lo­gicz­na. Czę­sto od­by­wa­ją się pod go­łym nie­bem.

No­wy bu­dy­nek bę­dzie mie­ścił sa­le: opa­trun­ko­wą, szcze­pień i in­iek­cji, ga­bi­ne­ty do kon­sul­ta­cji cho­rych (2), ga­bi­net do USG, la­bo­ra­to­rium, ap­te­kę, du­żą sa­lę do ze­brań oraz do pro­wa­dze­nia kon­sul­ta­cji zbio­ro­wych pre­na­tal­nych i szcze­pień dzie­ci.

Nowy budynek dla przychodni w Dimako (Kamerun)

Ga­el uro­dzi­ła swo­je dziec­ko w dro­dze (na mo­to­rze) do przy­chod­ni w Di­ma­ko w Ka­me­ru­nie. Po do­tar­ciu na miej­sce Ga­el i jej syn otrzy­ma­li po­trzeb­ną po­moc.

Nowy budynek dla przychodni w Dimako (Kamerun)

Eli­se ma dwa la­ta. Z tru­dem uda­ło się ją ura­to­wać. Do ośrod­ka tra­fi­ła z cięż­ką po­sta­cią ma­la­rii, nie­przy­tom­na, z wy­so­ką go­rącz­ką, drgaw­ka­mi i cięż­ką ane­mią. Jej ro­dzi­ce nie mie­li ja­kich­kol­wiek środ­ków na le­cze­nie. W trze­cim dniu in­ten­syw­ne­go le­cze­nia na­stą­pi­ła po­pra­wa. Eli­za za­czę­ła jeść i re­ago­wać na to, co się dzie­je wo­kół niej.

Print Friendly, PDF & Email