Remont generalny domu kobiet w Pandienou-Lehar (Senegal)

REMONT CENTRUM EDUKACJI

LICZBA PROJEKTU: 42 KOBIETY

MIEJSCE: SENEGAL

NR PROJEKTU: 15/2021

Prze­ka­za­li­śmy 15 600 euro na gene­ral­ny remont budyn­ku Cen­trum For­ma­cji dla Kobiet oraz zakup wypo­sa­że­nia. Nie­zbęd­ne są toa­le­ty i kana­li­za­cja, dopływ wody do kuchen­ki i zamon­to­wa­nie zle­wu w sali. Potrze­ba dwóch pomiesz­czeń – na biu­ro i pokój z toa­le­tą i prysz­ni­cem w środ­ku. W budyn­ku po remon­cie znów będą mogły się kształ­cić kobie­ty. Będą to trzy gru­py 10 – 14 oso­bo­we (dział kuli­nar­ny, kra­wiec­ki, rze­mio­sło arty­stycz­ne) For­ma­cja jest cyklicz­na, trwa­ją­cą oko­ło 2 – 3 miesięcy.

Kobie­ty z regio­nu szu­ka­ją pomo­cy, dokształ­ca­nia, jak dobrze wyko­rzy­sty­wać, prze­ra­biać plo­ny zie­mi, wyko­ny­wać drob­ne pra­ce ręcz­ne czy szyć. Wyro­by wła­snych rąk mogły­by sprze­da­wać, by zaro­bić na opła­tę szko­ły dla dzie­ci. Mło­de dziew­czę­ta nie podej­mu­ją nauki, gdyż są zobli­go­wa­ne do pozo­sta­nia w wio­sce. Oprócz nauki goto­wa­nia, pie­cze­nia, szy­cia, wyko­ny­wa­nia róż­nych prac arty­stycz­nych cen­trum będzie wspie­rać kobie­ty w pod­no­sze­niu poczu­cia wła­snej war­to­ści i god­no­ści. W pro­jekt ten zosta­ną włą­czo­ne tak­że kobie­ty z niepełnosprawnościami. 

Remont generalny domu kobiet w Pandienou-Lehar (Senegal)

Bene­fi­cjent­ki pro­jek­tu przed wyre­mon­to­wa­nym budyn­kiem cen­trum edukacyjnego.

Remont generalny domu kobiet w Pandienou-Lehar (Senegal)
Remont generalny domu kobiet w Pandienou-Lehar (Senegal)