Instalacja wodna i sanitariaty w Charmen (Gambia)

WODA I SANITARIATY DLA SZKOŁY

LICZBA PROJEKTU: 900 UCZNIÓW

MIEJSCE: GAMBIA

NR PROJEKTU: 15/2022

Prze­ka­za­li­śmy 15,000 zł na insta­la­cję wod­ną i sani­ta­ria­ty we wsi i szko­le w Char­men. Obec­nie pra­wie 900 uczniów uczęsz­cza do pla­ców­ki, któ­ra ofe­ru­je edu­ka­cję wcze­snosz­kol­ną, pod­sta­wo­wą oraz śred­nią. Szko­ła despe­rac­ko potrze­bu­je wody. Ucznio­wie mają dostęp tyl­ko do jed­ne­go kra­nu (dołą­czo­ne­go do źró­dła nale­żą­ce­go do pobli­skiej szko­ły islam­skiej). Ten jedy­ny kran jest rów­nież uży­wa­ny przez lokal­ną spo­łecz­ność, co ozna­cza, że podaż znacz­nie prze­wyż­sza popyt. Ponad 1000 osób korzy­sta z jed­ne­go źró­dła. Woda czę­sto się koń­czy, pozo­sta­wia­jąc uczniów i lokal­ną spo­łecz­ność bez wody. Szko­ła nie ma tak­że nie­zbed­nych udo­go­nień, słu­żą­cych uczniom do mycia rąk, co nie­ste­ty przy­czy­nia się do roz­prze­strze­nia się licz­nych chorób.

Char­men jest głów­ną szko­łą w dys­tryk­cie i jedy­ną szko­łą śred­nią, obsłu­gu­ją­cą sie­dem pobli­skich spo­łecz­no­ści, liczą­cych oko­ło 8000 miesz­kań­ców. Pomi­mo sil­ne­go lokal­ne­go wspar­cia dla edu­ka­cji, Char­men nie ma żad­ne­go zewnętrz­ne­go ani rzą­do­we­go wsparcia. 

Instalacja wodna i sanitariaty w Charmen (Gambia)