Instalacja wodna i sanitariaty w Charmen (Gambia)

WODA I SANITARIATY DLA SZKOŁY

LICZBA PROJEKTU: 900 UCZNIÓW

MIEJSCE: GAMBIA

NR PROJEKTU: 15/2022

Prze­ka­za­li­śmy 15,000 zł na insta­la­cję wod­ną i sani­ta­ria­ty we wsi i szko­le w Charmen.

Nowa stud­nia i insta­la­cja sani­tar­na przy szko­le w Charmen:

Instalacja wodna i sanitariaty w Charmen (Gambia)
Instalacja wodna i sanitariaty w Charmen (Gambia)
Instalacja wodna i sanitariaty w Charmen (Gambia)
Instalacja wodna i sanitariaty w Charmen (Gambia)

900 uczniów szko­ły pod­sta­wo­wej i śred­niej w Char­men oraz oko­ło 1000 miesz­kań­ców wsi otrzy­ma­ło dostęp do bez­piecz­nej wody pit­nej. 3 kra­ny zosta­ły zain­sta­lo­wa­ne w 3 cen­tral­nych loka­li­za­cjach: jeden w szko­le pod­sta­wo­wej w Char­men, dru­gi w szko­le śred­niej, i trze­ci na obsza­rze wsi, zapew­nia­jąc tym samym dostęp do wody dla lokal­nej społeczności.

Ponad­to dwa kra­ny oraz zmy­war­ki do mycia rąk zosta­ły zain­sta­lo­wa­ne dla oby­dwu szkół, przy­czy­nia­jąc się do zwięk­sze­nia higie­ny dla 900 uczniów i 17 nauczycieli.

Dwa warsz­ta­ty odno­śnie do higie­ny mia­ły miej­sce, aby uczu­lić spo­łecz­ność uczniow­ską na potrze­by mycia rąk. W warsz­ta­tach wzię­li udział rów­nież rodzice.

 

Archi­wum projektu:

Obec­nie pra­wie 900 uczniów uczęsz­cza do pla­ców­ki, któ­ra ofe­ru­je edu­ka­cję wcze­snosz­kol­ną, pod­sta­wo­wą oraz śred­nią. Szko­ła despe­rac­ko potrze­bu­je wody. Ucznio­wie mają dostęp tyl­ko do jed­ne­go kra­nu (dołą­czo­ne­go do źró­dła nale­żą­ce­go do pobli­skiej szko­ły islam­skiej). Ten jedy­ny kran jest rów­nież uży­wa­ny przez lokal­ną spo­łecz­ność, co ozna­cza, że podaż znacz­nie prze­wyż­sza popyt. Ponad 1000 osób korzy­sta z jed­ne­go źró­dła. Woda czę­sto się koń­czy, pozo­sta­wia­jąc uczniów i lokal­ną spo­łecz­ność bez wody. Szko­ła nie ma tak­że nie­zbed­nych udo­go­nień, słu­żą­cych uczniom do mycia rąk, co nie­ste­ty przy­czy­nia się do roz­prze­strze­nia się licz­nych chorób.

Char­men jest głów­ną szko­łą w dys­tryk­cie i jedy­ną szko­łą śred­nią, obsłu­gu­ją­cą sie­dem pobli­skich spo­łecz­no­ści, liczą­cych oko­ło 8000 miesz­kań­ców. Pomi­mo sil­ne­go lokal­ne­go wspar­cia dla edu­ka­cji, Char­men nie ma żad­ne­go zewnętrz­ne­go ani rzą­do­we­go wsparcia. 

Pobór wody przed insta­la­cją studni:

Instalacja wodna i sanitariaty w Charmen (Gambia)