Wyposażenie pracowni stolarskiej w Marolambo (Madagaskar)

WYPOSAŻENIE STOLARNI

LICZBA PROJEKTU: 10 STOŁÓW

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 16/2019

Prze­ka­za­li­śmy 8 365, 65 zło­tych na zakup sprzę­tu dla pra­cow­ni sto­lar­skiej w Maro­lam­bo (Mada­ga­skar). Zaku­pio­no: 10 sto­łów (po 130 euro), 10 młot­ków (3,75 euro), 10 pił (7 euro), 10 ręcz­nych wier­ta­rek (10,50 euro), 10 hebli (0,55 euro), 10 dłut no 10 (3,25 euro), 10 dłut no 8 (2 euro), 1 wier­tar­kę pio­no­wą (375 euro).

Szko­ła sto­lar­ska w Maro­lam­bo zosta­ła zało­żo­na przez misjo­na­rzy obla­tów w latach 80. ub. w. Do pla­ców­ki uczęsz­cza­ją chłop­cy w wie­ku 14–18 lat, na co dzień miesz­ka­ją­cy w buszu lub wsiach oka­la­ją­cych misję. Roz­wią­za­niem wycho­waw­czym jest połą­cze­nie pla­ców­ki z inter­na­tem. Obec­nie w szko­le uczy się 25 uczniów, a nie­ste­ty do tej pory sta­no­wisk pra­cow­ni­czych (sto­ły sto­lar­skie z wypo­sa­że­niem) było tyl­ko 10. Ozna­cza­ło to, że nie każ­dy uczeń mógł w peł­ni korzy­stać z zajęć. Więk­szość sto­łów się zuży­ła, gdyż były zaku­pio­ne 20–30 lat temu. Podob­nie spra­wa wyglą­da­ła z narzę­dzia­mi stolarskimi.

Absol­wen­ci szko­ły wra­ca­ją zwy­kle do swych wsi, gdzie pra­cu­ją w zawo­dzie i szko­lą nowych adep­tów rzemiosła.

Wyposażenie pracowni stolarskiej w Marolambo (Madagaskar)

Zaję­cia prak­tycz­ne w pra­cow­ni stolarskiej.

Wyposażenie pracowni stolarskiej w Marolambo (Madagaskar)

Zaję­cia prak­tycz­ne w pra­cow­ni stolarskiej.