fbpx

Wyposażenie pracowni stolarskiej w Marolambo (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 8 365, 65 zło­tych na za­kup sprzę­tu dla pra­cow­ni sto­lar­skiej w Ma­ro­lam­bo (Ma­da­ga­skar). Za­ku­pio­no: 10 sto­łów (po 130 eu­ro), 10 młot­ków (3,75 eu­ro), 10 pił (7 eu­ro), 10 ręcz­nych wier­ta­rek (10,50 eu­ro), 10 he­bli (0,55 eu­ro), 10 dłut no 10 (3,25 eu­ro), 10 dłut no 8 (2 eu­ro), 1 wier­tar­kę pio­no­wą (375 eu­ro).

Szko­ła sto­lar­ska w Ma­ro­lam­bo zo­sta­ła za­ło­żo­na przez mi­sjo­na­rzy ob­la­tów w la­tach 80. ub. w. Do pla­ców­ki uczęsz­cza­ją chłop­cy w wie­ku 14–18 lat, na co dzień miesz­ka­ją­cy w bu­szu lub wsiach oka­la­ją­cych mi­sję. Roz­wią­za­niem wy­cho­waw­czym jest po­łą­cze­nie pla­ców­ki z in­ter­na­tem. Obec­nie w szko­le uczy się 25 uczniów, a nie­ste­ty do tej po­ry sta­no­wisk pra­cow­ni­czych (sto­ły sto­lar­skie z wy­po­sa­że­niem) by­ło tyl­ko 10. Ozna­cza­ło to, że nie każ­dy uczeń mógł w peł­ni ko­rzy­stać z za­jęć. Więk­szość sto­łów się zu­ży­ła, gdyż by­ły za­ku­pio­ne 20–30 lat te­mu. Po­dob­nie spra­wa wy­glą­da­ła z na­rzę­dzia­mi sto­lar­ski­mi.

Ab­sol­wen­ci szko­ły wra­ca­ją zwy­kle do swych wsi, gdzie pra­cu­ją w za­wo­dzie i szko­lą no­wych adep­tów rze­mio­sła.

Wyposażenie pracowni stolarskiej w Marolambo (Madagaskar)

Za­ję­cia prak­tycz­ne w pra­cow­ni sto­lar­skiej.

Wyposażenie pracowni stolarskiej w Marolambo (Madagaskar)

Za­ję­cia prak­tycz­ne w pra­cow­ni sto­lar­skiej.

Print Friendly, PDF & Email