Toalety dla przedszkola w Musoma (Tanzania)

TOALETY DLA PRZEDSZKOLA

LICZBA PROJEKTU: 106 DZIECI

MIEJSCE: MUSOMA, TANZANIA

NR PROJEKTU: 16/2021

Prze­ka­za­li­śmy 23 700 zł na budo­wę toa­let dla przed­szko­la, dzia­ła­ją­ce­go od 2019 roku. Na począt­ku w pla­ców­ce uczy­ło się 40 przed­szko­la­ków. Na począt­ku roku szkol­ne­go 2021 (w Tan­za­nii roz­po­czy­na się w stycz­niu) uczy­ło się już 106 przed­szko­la­ków. Stąd palą­cą potrze­bą jest dobu­do­wa toa­let. Pro­jekt prze­wi­du­je dobu­do­wę czte­rech toa­let dla dzie­ci oraz dwóch dla doro­słych – nauczy­cie­li, pra­cow­ni­ków, rodzi­ców i wszel­kich inte­re­san­tów. Bar­dzo istot­nym jest zadba­nie, by przed­szko­le speł­nia­ło wymo­gi higie­nicz­no-sani­tar­ne w dobie pandemii.

Szkol­nic­two pań­stwo­we w Tan­za­nii stoi na bar­dzo niskim pozio­mie, szcze­gól­nie na wio­skach. Kla­sy są prze­peł­nio­ne, ponad 150 dzie­ci w jed­nej. Nie ma wystar­cza­ją­cej ilo­ści sal – a te, któ­re są, są czę­sto w bar­dzo złym sta­nie. W szko­łach pań­stwo­wych bywa, że dzie­ci z przed­szko­la są przy­łą­czo­ne do tych z pod­sta­wów­ki, ponie­waż nie ma dla nich spe­cjal­nych sal. Moż­na sobie wyobra­zić, jak wyglą­da naucza­nie w sali, w któ­rej ma zmie­ścić się 300 dzieci… 

Innym pro­ble­mem pozo­sta­je pra­ca nauczy­cie­li. Jest ich nie­wy­star­cza­ją­ca ilość na tak zapeł­nio­ne kla­sy, a poziom naucza­nia też pozo­sta­wia wie­le do życze­nia. Dodat­ko­wo brak pod­ręcz­ni­ków, zeszy­tów, arty­ku­łów szkol­nych. Pod­czas pory desz­czo­wej ucznio­wie zamiast się uczyć, pra­cu­ją w polu nauczycieli.

Toalety dla przedszkola w Musoma (Tanzania)
Toalety dla przedszkola w Musoma (Tanzania)