Wynagrodzenie dla nauczycieli w Bafoussam (Kamerun)

WSPARCIE NAUCZYCIELI

LICZBA PROJEKTU: 65 UCZNIÓW

MIEJSCE: BAFOUSSAM, KAMERUN

NR PROJEKTU: 17/2017

Prze­ka­za­li­śmy 6500 zł na rocz­ne pen­sje dla nauczy­cie­lek w oko­li­cach Bafo­us­sam (Kame­run). Jed­ną z nauczy­cie­lek jest pra­cu­ją­ca w wio­sce Ken­gang Meta­gne Fotio Lydien­ne, któ­ra uczy oko­ło 30 dzie­ci w sys­te­mie przed­szkol­nym (przy­go­to­wa­nie do nauki w szko­le, pisa­nie, licze­nie, malo­wa­nie, śpiew). Metan­ge (ur. 1988 r.) uczy od trzech lat, ma pię­cio­ro wła­snych dzie­ci. Dru­ga z nauczy­cie­lek to Tani Sido­nie Yung­keng, nauczy­ciel­ka angiel­skie­go, mate­ma­ty­ki, przy­ro­dy oraz fran­cu­skie­go. Uczy oko­ło 35 dzie­ci w szko­le na pery­fe­riach Bafo­us­sam. Obie szko­ły są kato­lic­kie, obej­mu­ją­ce naucza­niem dzie­ci z tere­nów wiej­skich, bied­ne i pozo­sta­wio­ne samym sobie. Zdję­cia przed­sta­wia­ją szko­łę w wio­sce Kengang.

Wynagrodzenie dla nauczycieli wiejskich szkół podstawowych w okolicach Bafoussam (Kamerun)

Wynagrodzenie dla nauczycieli wiejskich szkół podstawowych w okolicach Bafoussam (Kamerun)

Wynagrodzenie dla nauczycieli wiejskich szkół podstawowych w okolicach Bafoussam (Kamerun)

Wynagrodzenie dla nauczycieli wiejskich szkół podstawowych w okolicach Bafoussam (Kamerun)

Wynagrodzenie dla nauczycieli wiejskich szkół podstawowych w okolicach Bafoussam (Kamerun)

Wynagrodzenie dla nauczycieli wiejskich szkół podstawowych w okolicach Bafoussam (Kamerun)

Meta­gne Fotio Lydienne