fbpx

Wynagrodzenie dla nauczycieli w Bafoussam (Kamerun)

Prze­ka­za­li­śmy 6500 zł na rocz­ne pen­sje dla na­uczy­cie­lek w oko­li­cach Ba­fo­us­sam (Ka­me­run). Jed­ną z na­uczy­cie­lek jest pra­cu­ją­ca w wio­sce Ken­gang Me­ta­gne Fo­tio Ly­dien­ne, któ­ra uczy oko­ło 30 dzie­ci w sys­te­mie przed­szkol­nym (przy­go­to­wa­nie do na­uki w szko­le, pi­sa­nie, li­cze­nie, ma­lo­wa­nie, śpiew). Me­tan­ge (ur. 1988 r.) uczy od trzech lat, ma pię­cio­ro wła­snych dzie­ci. Dru­ga z na­uczy­cie­lek to Ta­ni Si­do­nie Yung­keng, na­uczy­ciel­ka an­giel­skie­go, ma­te­ma­ty­ki, przy­ro­dy oraz fran­cu­skie­go. Uczy oko­ło 35 dzie­ci w szko­le na pe­ry­fe­riach Ba­fo­us­sam. Obie szko­ły są ka­to­lic­kie, obej­mu­ją­ce na­ucza­niem dzie­ci z te­re­nów wiej­skich, bied­ne i po­zo­sta­wio­ne sa­mym so­bie. Zdję­cia przed­sta­wia­ją szko­łę w wio­sce Ken­gang.

Wynagrodzenie dla nauczycieli wiejskich szkół podstawowych w okolicach Bafoussam (Kamerun)

Wynagrodzenie dla nauczycieli wiejskich szkół podstawowych w okolicach Bafoussam (Kamerun)

Wynagrodzenie dla nauczycieli wiejskich szkół podstawowych w okolicach Bafoussam (Kamerun)

Wynagrodzenie dla nauczycieli wiejskich szkół podstawowych w okolicach Bafoussam (Kamerun)

Wynagrodzenie dla nauczycieli wiejskich szkół podstawowych w okolicach Bafoussam (Kamerun)

Wynagrodzenie dla nauczycieli wiejskich szkół podstawowych w okolicach Bafoussam (Kamerun)

Me­ta­gne Fo­tio Ly­dien­ne

Print Friendly, PDF & Email