Studnie dla uczniów, studentów i wsi bez dostępu do wody pitnej (Madagaskar)

WODA DLA UCZNIÓW

LICZBA PROJEKTU: 4 STUDNIE

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 17/2021

Prze­ka­za­li­śmy 60 tysię­cy zło­tych na budo­wę czte­rech stud­ni na Mada­ga­ska­rze. Dwie z nich to stud­nie głę­bi­no­we (koszt jed­nej to 20 000 zło­tych), a dwie kopa­ne (koszt jed­nej: 10 000 złotych).

Studnie dla uczniów, studentów i wsi bez dostępu do wody pitnej (Madagaskar)

Stud­nia przy sto­łów­ce w Maha­jan­ga.

Studnie dla uczniów, studentów i wsi bez dostępu do wody pitnej (Madagaskar)

Stud­nia dla stu­den­tów w Mahajanga.

Nowa szko­ła w Maha­jan­ga jest jed­nym z bene­fi­cjen­tów pro­jek­tu. Przy szko­le w sto­łów­ce jest doży­wia­nych 155 naj­uboż­szych dzie­ci z oko­li­cy. Miej­skie wodo­cią­gi dzia­ła­ją tu tyl­ko 2 godzi­ny (mię­dzy 2 a 4 rano). Kolej­na stud­nia zosta­ła zbu­do­wa­na dla ubo­gich stu­den­tów, miesz­ka­ją­cych w inter­na­cie w tej samej miej­sco­wo­ści. Rów­nież jest to stud­nia głębinowa.

Studnie dla uczniów, studentów i wsi bez dostępu do wody pitnej (Madagaskar)

Stud­nia w Ambohimahavelona.

Studnie dla uczniów, studentów i wsi bez dostępu do wody pitnej (Madagaskar)

Stud­nia w Ambohimahasoa.