fbpx

Odbudowa szkoły w Kibila (Demokratyczna Republika Konga)

Prze­ka­za­li­śmy 99 000 zł na od­bu­do­wę szko­ły w Ki­bi­la w De­mo­kra­tycz­nej Re­pu­bli­ce Kon­ga. Pod ko­niec ro­ku 2019 gwał­tow­na wi­chu­ra znisz­czy­ła ist­nie­ją­cą od kil­ku­dzie­się­ciu lat szko­łę. Znisz­cze­niu uległ dach na dwóch bu­dyn­kach oraz we­wnętrz­ne wy­po­sa­że­nie. Spo­łecz­ność oko­ło 700 osób po­zo­sta­ła bez moż­li­wo­ści edu­ka­cji miej­sco­wych dzie­ci. Bez wspar­cia z ze­wnątrz tam­tej­sza wspól­no­ta nie po­do­ła­ła kosz­tom od­bu­do­wy szko­ły. Szko­ła fi­nan­so­wa­na jest przez miej­sco­wych fran­cisz­ka­nów. Od­bu­do­wa po­trwa od dwóch do trzech mie­się­cy.

Na zdję­ciach: znisz­czo­na szko­ła w Ki­bi­la

Wyposażenie świetlicy i dożywianie sierot w Kinszasie

Wyposażenie świetlicy i dożywianie sierot w Kinszasie

Print Friendly, PDF & Email