Odbudowa szkoły w Kibila (Demokratyczna Republika Konga)

ODBUDOWA SZKOŁY

LICZBA PROJEKTU: 99 000 ZŁ

MIEJSCE: KIBILA, DRK

NR PROJEKTU: 17/2020

Prze­ka­za­li­śmy 99 000 zł na odbu­do­wę szko­ły w Kibi­la w Demo­kra­tycz­nej Repu­bli­ce Kon­ga. Pod koniec roku 2019 gwał­tow­na wichu­ra znisz­czy­ła ist­nie­ją­cą od kil­ku­dzie­się­ciu lat szko­łę. Znisz­cze­niu uległ dach na dwóch budyn­kach oraz wewnętrz­ne wypo­sa­że­nie. Spo­łecz­ność oko­ło 700 osób pozo­sta­ła bez moż­li­wo­ści edu­ka­cji miej­sco­wych dzie­ci. Bez wspar­cia z zewnątrz tam­tej­sza wspól­no­ta nie podo­ła­ła kosz­tom odbu­do­wy szko­ły. Szko­ła finan­so­wa­na jest przez miej­sco­wych franciszkanów.

Na zdję­ciach: odbu­do­wa­na i znisz­czo­na szko­ła w Kibila:

Wyposażenie świetlicy i dożywianie sierot w Kinszasie

Wyposażenie świetlicy i dożywianie sierot w Kinszasie