Zakup ciągnika dla fermy edukacyjnej w Anivorano (Madagaskar)

CIĄGNIK DLA FERMY EDUKACYJNEJ

LICZBA PROJEKTU: 2000 EURO

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 18/2020

Prze­ka­za­li­śmy 2000 euro na zakup mini cią­gni­ka do pra­cy rol­ni­czej na fer­mie edu­ka­cyj­nej dla mło­dzie­ży w Ani­vo­ra­no. Ta fer­ma od kil­ku lat słu­ży lokal­nej mło­dzie­ży w nauce rol­nic­twa, sadow­nic­twa i ręcz­ne­go kopa­nia stud­ni. Trak­tor będzie dużą pomo­cą w reali­za­cji tych zadań.

Zdję­cia poka­zu­ją pra­cę na fer­mie w Anivorano: