Budowa liceum w Mampikony (Madagaskar)

2 KLASY LICEUM

LICZBA PROJEKTU: 550 UCZNIÓW

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 17/2023

Prze­ka­za­li­śmy 100 000 zł na budo­wę 2 sal lek­cyj­nych w liceum w Mam­pi­ko­ny (Mada­ga­skar). Pro­jekt doty­czył wybu­do­wa­nia 2 sal lek­cyj­nych w liceum w Mam­pi­ko­ny, któ­re ze wzglę­du na ilość uczniów, któ­rzy już do nie­go uczęsz­cza­ją oraz tych, któ­rzy chcą się w nim uczyć, wyma­ga­ło natych­mia­sto­we­go powięk­sze­nia. Dzię­ki prze­ka­za­nym środ­kom powsta­ną 2 sale lek­cyj­ne, zapew­nia­ją­ce więk­szą prze­strzeń uczniom i nauczy­cie­lom oraz bar­dziej kom­for­to­we warun­ki nauczania.

Mam­pi­ko­ny to mała miej­sco­wość na Mada­ga­ska­rze w miej­scu, któ­re bory­ka się z ogrom­nym ubó­stwem.  Liceum kato­lic­kie ist­nie­je tam już 15 lat, uczą się w nim nie tyl­ko dzie­ci miesz­ka­ją­ce w mia­stecz­ku ale i te z całe­go regio­nu. Na począt­ku uczęsz­cza­ło do nie­go 80 uczniów, któ­rych z roku na rok sta­le przy­by­wa­ło. Ozna­cza­ło to koniecz­ność cią­głe­go dobu­do­wy­wa­nia klas oraz prze­kształ­ca­nia zwy­kłych  pomiesz­czeń w miej­sca słu­żą­ce spraw­nej nauce. Obec­nie do liceum uczęsz­cza 550 uczniów, dzię­ki któ­rym liceum sta­ło się roz­po­zna­wal­ne na wszyst­kich szko­łach wyż­szych Mada­ga­ska­ru. Zdo­by­wa­ją oni nie­prze­cięt­ne wyni­ki oraz cie­szą się dobrą opi­nią. Nie­ste­ty, przez brak miej­sca co roku liceum zmu­szo­ne było odma­wiać 100 kan­dy­da­tom, wyra­ża­ją­cym chęć nauki tam. Poza tym ucznio­wie, któ­rzy już do nie­go uczęsz­cza­ją, bory­ka­li się z cią­głym bra­kiem prze­strze­ni, ponie­waż sale nie były przy­sto­so­wa­ne do tak dużej licz­by uczniów.

Remont liceum w Mampikony (Madagaskar)