Remont przychodni w Gatara (Burundi)

REMONT PRZYCHODNI

LICZBA PROJEKTU: 22 000 PACJENTÓW

MIEJSCE: BURUNDI

NR PROJEKTU: 18/2023

Prze­ka­za­li­śmy 44 000 zł na remont przy­chod­ni w Gata­ra (Burun­di). Pro­jekt doty­czył wyre­mon­to­wa­nia przy­chod­ni, liczą­cej oko­ło 200m2. Budy­nek wyma­gał ogól­ne­go remon­tu, wymia­ny przede wszyst­kim drew­nia­ne­go dachu, drzwi i okien, któ­re ze wzglę­du na ich stan wyma­ga­ły jak naj­szyb­sze­go dzia­ła­nia  oraz odno­wie­nia wnę­trza. Dzię­ki prze­ka­za­nym środ­kom w koń­cu uda­ło się zre­ali­zo­wać koniecz­ne pro­jek­ty i zmie­nić przy­chod­nie nie do poznania.

Cen­trum Zdro­wia w Gata­ra został wybu­do­wa­ny  w 1946 roku i obec­nie słu­ży oko­ło 15-tysięcz­nej popu­la­cji. Znaj­du­je się w nim szpi­tal dla dzie­ci i doro­słych, odział gine­ko­lo­gicz­no-położ­ni­czy, cen­trum szcze­pień dzie­ci i kon­sul­ta­cji kobiet cię­żar­nych, labo­ra­to­rium, mała chi­rur­gia i apte­ka. W 2022 roku skon­sul­to­wa­no w nim ponad 22 tys. dzie­ci i doro­słych w więk­szo­ści cho­rych na mala­rię, roba­czy­ce i inne infek­cje. Przez złe warun­ki czy­li ogól­nie panu­ją­cą wil­goć oraz ter­mi­ty zarów­no drew­nia­na kon­struk­cja dacho­wa, jak drzwi i okna wyko­na­ne z tego mate­ria­łu zaczę­ły się roz­pa­dać. Dzię­ki środ­kom uda­ło się zre­ali­zo­wać dłu­go odkła­da­ne pro­jek­ty remon­tu przy­chod­ni. Wymie­nio­ny został dach, 9 okien, futry­ny do drzwi w czte­rech salach, a sufi­ty zosta­ły wyko­na­ne z jasnych pane­li PVC. Wnę­trze apte­ki zosta­ło wypo­sa­żo­ne w drew­nia­ne meble a ścia­ny i pod­ło­gi wyło­żo­ne są płyt­ka­mi. Zmia­ny te zapew­ni­ły nie tyl­ko bez­pie­czeń­stwo pacjen­tom ale i więk­szy kom­fort wszyst­kim pracownikom.

Przy­chod­nia przed i po remoncie: 

Remont przychodni w Gatara (Burundi)
Remont przychodni w Gatara (Burundi)
Remont przychodni w Gatara (Burundi)

Na zdję­ciu widzi­my Alfre­da. Uro­dził się na poro­dów­ce w Gata­ra. Po ukoń­cze­niu stu­diów pie­lę­gniar­skich zatrud­nił się w Ośrod­ku Zdro­wia w swo­jej rodzin­nej miej­sco­wo­ści. Odno­wie­nie przy­chod­ni spra­wi­ło mu wiel­ką radość, ponie­waż w god­nych warun­kach może poma­gać ludziom. Podzię­ko­wa­nia dla wszyst­kich dar­czyń­ców w imie­niu Alfreda!

Remont przychodni w Gatara (Burundi)

Z kolei tutaj widzi­my Józe­fa, któ­ry ukoń­czył wła­śnie 80 lat. Pra­wie przez cały ten czas był pacjen­tem Ośrod­ka Zdro­wia w Gata­ra. Kie­dy cze­kał na wizy­tę lekar­ską wraz z innym pacjen­ta­mi, stwier­dził, że ich ośro­dek po remon­cie jest taki jak te w Europie.