fbpx

Motor dla Gabina z Lomé (Togo)

Prze­ka­za­li­śmy 867 eu­ro na za­kup nie­zbęd­ne­go środ­ka trans­por­tu dla Ga­bi­na — nie­peł­no­spraw­ne­go chło­pa­ka z Lo­mé, To­go.

Sy­tu­acja osób nie­peł­no­spraw­nych w To­go jest bar­dzo trud­na. Zwłasz­cza osób do­tknię­tych nie­peł­no­spraw­no­ścią umy­sło­wą czy neu­ro­lo­gicz­ną. Ży­je w tym kra­ju wie­le dzie­ci z po­ra­że­niem mó­zgo­wym. Naj­czę­ściej po­wo­dem są cięż­kie po­ro­dy w do­mach, cza­sem w kli­ni­kach (ma­łych izbach po­ro­do­wych), gdzie bra­ku­je sprzę­tu i do­kład­nej dia­gno­sty­ki. Miesz­ka­ją one czę­sto w ukry­ciu, scho­wa­ne po do­mach. Naj­czę­ściej tyl­ko z ma­mą, bo tak bo­le­śnie do­tknię­te przez los dzie­ci są uwa­ża­ne za „prze­klę­te”, a ra­zem z ni­mi ich ma­my. W To­go bo­wiem mat­ki dzie­ci nie­peł­no­spraw­nych są uwa­ża­ne za cza­row­ni­ce. Ko­bie­ty i ich dzie­ci ska­za­ni na sa­mot­ne ży­cie, bez ja­kie­go­kol­wiek wspar­cia. Rzad­ko kie­dy oj­ciec za­ak­cep­tu­je dziec­ko i ży­ją ra­zem. Zwy­kle dzie­ci z po­ra­że­niem mó­zgo­wym wy­ma­ga­ją nie­mal ca­ło­do­bo­wej opie­ki – jak w ta­kiej sy­tu­acji mat­ka ma za­ra­biać, sko­ro ca­ły czas spę­dza z dziec­kiem?

Jed­nym z nie­peł­no­spraw­nych dzie­ci w To­go, znaj­du­ją­cych się w ta­kiej sy­tu­acji, jest Ga­bin. Ma 16 lat. Od 12 lat ma­ma jest z nim sa­ma. Jak uro­dzi­ła chłop­ca, to mąż ją zo­sta­wił. Po­tem się oże­nił z kimś in­nym. Po­tem i je­go spo­tka­ło nie­szczę­ście – miał wy­lew, w wy­ni­ku któ­re­go jest spa­ra­li­żo­wa­ny. Tak więc ma­ma Ga­bi­na nie ma z nim żad­ne­go kon­tak­tu i zo­sta­ła bez wspar­cia i środ­ków do ży­cia. Ta­ki jest los ko­biet, któ­re ma­ją dzie­ci nie­peł­no­spraw­ne w To­go. Ma­ma Ga­bi­na jest bar­dzo dziel­na — ra­dzi so­bie, jak mo­że.

Chło­piec jest czy­sty, za­dba­ny i ra­do­sny. Jest in­te­li­gent­ny, ro­zu­mie wszyst­ko, co się do nie­go mó­wi, cho­ciaż je­mu sa­me­mu mó­wi się bar­dzo trud­no. Chło­piec nie mo­że cho­dzić, ani nic ko­ło sie­bie zro­bić. Ma bar­dzo nie­sko­or­dy­no­wa­ne ru­chy i skur­cze spa­stycz­ne, któ­re unie­moż­li­wia­ją sa­mo­dziel­ne funk­cjo­no­wa­nie. Na­wet nie mo­że sam zjeść po­sił­ku. Je­go ma­ma jest fry­zjer­ką, dłu­go jed­nak nie pra­co­wa­ła w za­wo­dzie, gdyż mu­sia­ła się zaj­mo­wać chłop­cem. Pra­co­wa­ła ja­ko kel­ner­ka w ba­rze od go­dzi­ny 21 wie­czo­rem do 3 ra­no, by w cią­gu dnia zaj­mo­wać się sy­nem. Bar­dzo go ko­cha, jest on jej je­dy­nym dziec­kiem. Rok te­mu sio­stry ze Zgro­ma­dze­nia Mi­syj­ne­go Słu­żeb­nic Du­cha Świę­te­go, pro­wa­dzą­ce Ośro­dek Zdro­wia w Lo­mé i opie­ku­ją­ce się 40 nie­peł­no­spraw­ny­mi dzieć­mi, po­mo­gły ma­mie Ga­bi­na otwo­rzyć sa­lo­nik fry­zjer­ski. Tam ko­bie­ta mo­że pra­co­wać i rów­no­cze­śnie opie­ko­wać się chłop­cem. Jej ma­ły do­chód po­zwa­la za­spo­ko­ić pod­sta­wo­we po­trze­by, a le­cze­nie i re­edu­ka­cja (ki­ne­zy­te­ra­pia) chłop­ca są za­pew­nio­ne przez Ośro­dek. Od ro­ku Ga­bin cho­dzi do szko­ły. Choć tak na­praw­dę to nie cho­dzi, ale jest za­wo­żo­ny przez ma­mę wy­na­ję­tą tak­sów­ką mo­to­cy­klo­wą. Chło­pak je­dzie na ple­cach ma­my, sie­dzą­cej na miej­scu pa­sa­że­ra. A ma już 16 lat i zro­bił się na­praw­dę cięż­ki. Nie ma jed­nak wyj­ścia – to je­dy­ny ośro­dek w Lo­mé, gdzie dzie­ci z po­ra­że­niem mó­zgo­wym mo­gą zo­stać przy­ję­te. A w ca­łym To­go jest ich tyl­ko czte­ry. To nie jest zwy­kła szko­ła, ale ośro­dek re­ha­bi­li­ta­cyj­ny, gdzie dzie­ci mo­gą prze­by­wać ze swy­mi ró­wie­śni­ka­mi. Jest otwar­ty od 8 ra­no do 15 po po­łu­dniu. Co­dzien­nie trze­ba dzie­ci przy­wieźć i ode­brać po po­łu­dniu. Ga­bin miesz­ka da­le­ko od ośrod­ka, oko­ło 12 km, trans­port jest dro­gi — 1 200 F CFA (2 eu­ro) dzien­nie. Ma­ma nie jest w sta­nie te­go pła­cić. Mie­sięcz­nie za­ra­bia oko­ło 50 eu­ro. By­ło­by o wie­le ta­niej, gdy­by mia­ła wła­sny mo­tor i sa­ma za­wo­zi­ła chłop­ca do ośrod­ka. Chło­piec był­by wte­dy sam na miej­scu pa­sa­że­ra, a nie na jej ple­cach. Ma­ma chło­pa­ka mo­gła­by go od­wo­zić na za­ję­cia i wró­cić, by za­ra­biać w sa­lo­ni­ku fry­zjer­skim. Do tej po­ry by­ło to nie­moż­li­we ze wzglę­du na kosz­ty.

Motor dla Gabina z Lomé (Togo)

Motor dla Gabina z Lomé (Togo)

Print Friendly, PDF & Email