fbpx

Pomoc szkole w Essiengbot (Kamerun)

Prze­ka­za­li­śmy 24 000 zł na rzecz szko­ły ka­to­lic­kiej św. Aloj­ze­go Gon­za­gi w Es­sieng­bot w Ka­me­ru­nie. Środ­ki zo­sta­ną prze­zna­czo­ne na bu­do­wę no­wych sal lek­cyj­nych (kwo­ta 4 000 eu­ro) oraz za­kup no­wych ba­te­rii do ist­nie­ją­cej in­sta­la­cji sło­necz­nej (1600 eu­ro).

Szko­ła ist­nie­je już po­nad 60 lat. Wy­bu­do­wa­na przez pierw­szych mi­sjo­na­rzy na po­cząt­ku lat 50. XX wie­ku by­ła jed­ną z pierw­szych w re­gio­nie. Ro­dzi­ce pra­cu­ją­cy w sto­lar­ni, po­sia­da­ją­cy plan­ta­cje ka­wy, ba­na­nów i orze­chów ziem­nych, by­li wte­dy w sta­nie po­móc szko­le (uczy­ło się wów­czas po­nad 300 dzie­ci). Jed­nak z upły­wem cza­su, po odej­ściu mi­sjo­na­rzy, sto­lar­nia upa­dła, na­stą­pił spa­dek cen ka­wy. Re­gion do­tknę­ła bie­da. Sy­tu­acja ta spo­wo­do­wa­ła opu­sto­sze­nie szko­ły. Ro­dzi­ce nie mie­li pie­nię­dzy, by po­słać dzie­ci do szko­ły. Przy­by­wa­jąc na mi­sję w Es­sieng­bot 19 lat te­mu, sio­stry Opatrz­no­ści Bo­żej za­sta­ły w szko­le i przed­szko­lu je­dy­nie ma­łą gru­pę dzie­ci. Dzię­ki po­mo­cy wie­lu lu­dzi do­brej wo­li z róż­nych krań­ców świa­ta, a przede wszyst­kim z Pol­ski, uda­ło się po­zy­skać dla szko­ły spo­rą licz­bę dzie­ci. Dzi­siaj w szko­le pod­sta­wo­wej uczy się 325 dzie­ci w 6 kla­sach pod opie­ką sze­ściu na­uczy­cie­li i dy­rek­to­ra szko­ły. W przed­szko­lu na­to­miast jest 137 ma­lu­chów w wie­ku 3–5 lat, po­dzie­lo­nych na trzy gru­py (ma­ła, śred­nia i star­sza­ki) pod opie­ką trzech na­uczy­cie­lek.

Szko­ła ka­to­lic­ka św. Aloj­ze­go Gon­za­gi przyj­mu­je naj­więk­szą licz­bę dzie­ci w re­gio­nie w pro­mie­niu 40 km. Ist­nie­ją szko­ły pań­stwo­we, lecz ze wzglę­du na brak na­uczy­cie­li ro­dzi­ce przy­sy­ła­ją swe po­cie­chy do tej szko­ły, na­wet je­że­li trze­ba za­pła­cić cze­sne. Dla naj­uboż­szych jest or­ga­ni­zo­wa­na po­moc w po­sta­ci ad­op­cji ser­ca. Dzię­ki niej wie­le dzie­ci z od­le­głych wio­sek ma moż­li­wość uczęsz­cza­nia do szko­ły, po­zo­sta­jąc w cią­gu ro­ku w wio­sce pod opie­ką krew­nych lub zna­jo­mych. Jest to wiel­ka po­moc dla naj­bied­niej­szych. W przed­szko­lu zaś funk­cjo­nu­je do­ży­wia­nie.

Sio­stry ostat­nio roz­po­czę­ły bu­do­wę dwóch sal lek­cyj­nych, by móc przy­jąć więk­szą licz­bę uczniów, po­nie­waż do tej po­ry trze­ba by­ło od­ma­wiać ro­dzi­com z po­wo­du bra­ku miejsc. By ukoń­czyć pra­ce bu­dow­la­ne, sio­stry po­trze­bo­wa­ły środ­ków na ce­ment i pia­sek na wy­tyn­ko­wa­nie mu­rów i po­ło­że­nie po­sadz­ki oraz po­ma­lo­wa­nie sal. Od trzech lat funk­cjo­nu­je sa­la kom­pu­te­ro­wa, w któ­rej od­by­wa­ją się lek­cje in­for­ma­ty­ki dla dzie­ci ze szko­ły. Nie­ste­ty, in­sta­la­cja sło­necz­na słu­żą­ca za ener­gię dla kom­pu­te­rów, prze­sta­ła dzia­łać, co zro­dzi­ło po­trze­bę za­ku­pu no­wych ba­te­rii.

Pomoc szkole w Essiengbot (Kamerun)

Pomoc szkole w Essiengbot (Kamerun)

Re­gi­ne

Pomoc szkole w Essiengbot (Kamerun)

Ro­set­te

Pomoc szkole w Essiengbot (Kamerun)

Pomoc szkole w Essiengbot (Kamerun)

Pomoc szkole w Essiengbot (Kamerun)

Print Friendly, PDF & Email