Agregat dla szkoły podstawowej w Masomeloka (Madagaskar)

AGREGAT DLA SZKOŁY

LICZBA PROJEKTU: 15 050 ZŁ

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 18/2019

Prze­ka­za­li­śmy 15 050 zł na zakup agre­ga­tu prą­do­twór­cze­go dla szko­ły pod­sta­wo­wej, pro­wa­dzo­nej przez misjo­na­rzy obla­tów. Maso­me­lo­ka to misja na wschod­nim wybrze­żu Mada­ga­ska­ru, w któ­rym panu­ją trud­ne warun­ki nawet jak na tę wyspę. Obszar jest nawie­dza­ny corocz­nie przez cyklo­ny. Anal­fa­be­tyzm w tej czę­ści kra­ju się­ga 85 %. O ile edu­ka­cja dzie­ci jest tren­dem postę­pu­ją­cym, to doro­śli czę­sto nie widzą nadziei na przy­szłość i nie wią­żą z wykształ­ce­niem szan­sy na polep­sze­nie swe­go losu. Misjo­na­rze obla­ci wyszli z ini­cja­ty­wą kur­sów alfa­be­ty­zu­ją­cych na miej­scu na wsi. Nie­ste­ty, pro­wa­dze­nie takich kur­sów nie jest moż­li­we w cią­gu dnia, kie­dy jest jasno, gdyż Mal­ga­sze wów­czas pra­cu­ją na roli. Z kolei po zacho­dzie słoń­ca, kie­dy mie­li­by czas na naukę, brak prą­du unie­moż­li­wiał naukę. Po zaku­pie agre­ga­tu zaję­cia będą moż­li­we nawet do póź­nych godzin nocnych.

Agregat dla szkoły podstawowej w Masomeloka (Madagaskar)

Na zdję­ciach wio­ska Maso­me­lo­ka oraz budy­nek miej­sco­wej szkoły:

Agregat prądotwórczy dla szkoły podstawowej w Masomeloka (Madagaskar)

Domy w wio­sce Masomeloka.

Agregat prądotwórczy dla szkoły podstawowej w Masomeloka (Madagaskar)

Budy­nek miej­sco­wej szkoły.

Agregat prądotwórczy dla szkoły podstawowej w Masomeloka (Madagaskar)

Wio­ska Masomeloka.