fbpx

Agregat dla szkoły podstawowej w Masomeloka (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 15 050 zł na za­kup agre­ga­tu prą­do­twór­cze­go dla szko­ły pod­sta­wo­wej, pro­wa­dzo­nej przez mi­sjo­na­rzy ob­la­tów. Ma­so­me­lo­ka to mi­sja na wschod­nim wy­brze­żu Ma­da­ga­ska­ru, w któ­rym pa­nu­ją trud­ne wa­run­ki na­wet jak na tę wy­spę. Ob­szar jest na­wie­dza­ny co­rocz­nie przez cy­klo­ny. Anal­fa­be­tyzm w tej czę­ści kra­ju się­ga 85 %. O ile edu­ka­cja dzie­ci jest tren­dem po­stę­pu­ją­cym, to do­ro­śli czę­sto nie wi­dzą na­dziei na przy­szłość i nie wią­żą z wy­kształ­ce­niem szan­sy na po­lep­sze­nie swe­go lo­su. Mi­sjo­na­rze ob­la­ci wy­szli z ini­cja­ty­wą kur­sów al­fa­be­ty­zu­ją­cych na miej­scu na wsi. Nie­ste­ty, pro­wa­dze­nie ta­kich kur­sów nie jest moż­li­we w cią­gu dnia, kie­dy jest ja­sno, gdyż Mal­ga­sze wów­czas pra­cu­ją na ro­li. Z ko­lei po za­cho­dzie słoń­ca, kie­dy mie­li­by czas na na­ukę, brak prą­du unie­moż­li­wiał na­ukę. Po za­ku­pie agre­ga­tu za­ję­cia bę­dą moż­li­we na­wet do póź­nych go­dzin noc­nych.

Na zdję­ciach: wio­ska Ma­so­me­lo­ka oraz bu­dy­nek miej­sco­wej szko­ły

Agregat prądotwórczy dla szkoły podstawowej w Masomeloka (Madagaskar)

Do­my w wio­sce Ma­so­me­lo­ka.

Agregat prądotwórczy dla szkoły podstawowej w Masomeloka (Madagaskar)

Bu­dy­nek miej­sco­wej szko­ły.

Agregat prądotwórczy dla szkoły podstawowej w Masomeloka (Madagaskar)

Wio­ska Ma­so­me­lo­ka.

Print Friendly, PDF & Email