fbpx

Aparat USG dla szpitala w Wiaga (Ghana)

Prze­ka­za­li­śmy środ­ki na za­kup sprzę­tu do ba­dań USG dla szpi­ta­la Sióstr Słu­żeb­nic Du­cha Świę­te­go w Wia­ga (pół­noc­na Gha­na). Sio­stry od lat pro­wa­dzą miej­sco­wy ośro­dek zdro­wia, w któ­rym przyj­mu­ją na­wet 200 pa­cjen­tów dzien­nie. W po­ło­wie 2019 ro­ku zo­stał on prze­kształ­co­ny w szpi­tal, jed­nak bra­ki sprzę­to­we wciąż utrud­nia­ły funk­cjo­no­wa­nie. Wy­po­sa­że­nie ośrod­ka jest skrom­ne, a za­trud­nio­ny jest tyl­ko je­den le­karz. Ale dzię­ki nie­mu nie trze­ba już po­waż­niej­szych cho­rób od­sy­łać do szpi­ta­la, do któ­re­go je­dzie się 30 km wy­bo­istą dro­gą, w po­rze mo­krej trud­ną do prze­je­cha­nia. Ośro­dek ob­słu­gu­ją oprócz te­go czte­ry sio­stry, z cze­go jed­na do­dat­ko­wo pro­wa­dzi kur­sy szy­cia dla ubo­gich ko­biet.

Mi­mo że le­cze­nie w Gha­nie jest teo­re­tycz­nie za dar­mo, zwło­ka w pań­stwo­wych re­fun­da­cjach wy­no­si na­wet kil­ka mie­się­cy. Re­fun­da­cja zresz­tą po­kry­wa je­dy­nie pod­sta­wo­we le­cze­nie. Wie­lu cho­rych zwle­ka więc z pój­ściem do le­ka­rza, bo ich na to nie stać. Przy­cho­dzą już czę­sto w sta­nie wy­ma­ga­ją­cym ho­spi­ta­li­za­cji.

Sio­stry pro­wa­dzą ca­ło­do­bo­wą opie­kę po­po­ro­do­wą – w mie­sią­cu przyj­mu­ją oko­ło 35 po­ro­dów. Prze­no­śny apa­rat USG umoż­li­wi szyb­ką dia­gno­sty­kę i pod­nie­sie po­ziom bez­pie­czeń­stwa po­ro­dów.

Aparat USG dla szpitala w Wiaga (Ghana)

Ośro­dek w Wia­ga.

Aparat USG dla szpitala w Wiaga (Ghana)

Ośro­dek w Wia­ga.

Print Friendly, PDF & Email