Aparat USG dla szpitala w Wiaga (Ghana)

USG DLA SZPITALA

LICZBA PROJEKTU: 420 PORODÓW/ROK

MIEJSCE: WIAGA, GHANA

NR PROJEKTU: 19/2019

Prze­ka­za­li­śmy środ­ki na zakup sprzę­tu do badań USG dla szpi­ta­la Sióstr Słu­żeb­nic Ducha Świę­te­go w Wia­ga (pół­noc­na Gha­na). Sio­stry od lat pro­wa­dzą miej­sco­wy ośro­dek zdro­wia, w któ­rym przyj­mu­ją nawet 200 pacjen­tów dzien­nie. W poło­wie 2019 roku został on prze­kształ­co­ny w szpi­tal, jed­nak bra­ki sprzę­to­we wciąż utrud­nia­ły funk­cjo­no­wa­nie. Wypo­sa­że­nie ośrod­ka jest skrom­ne, a zatrud­nio­ny jest tyl­ko jeden lekarz. Ale dzię­ki nie­mu nie trze­ba już poważ­niej­szych cho­rób odsy­łać do szpi­ta­la, do któ­re­go jedzie się 30 km wybo­istą dro­gą, w porze mokrej trud­ną do prze­je­cha­nia. Ośro­dek obsłu­gu­ją oprócz tego czte­ry sio­stry, z cze­go jed­na dodat­ko­wo pro­wa­dzi kur­sy szy­cia dla ubo­gich kobiet.

Mimo że lecze­nie w Gha­nie jest teo­re­tycz­nie za dar­mo, zwło­ka w pań­stwo­wych refun­da­cjach wyno­si nawet kil­ka mie­się­cy. Refun­da­cja zresz­tą pokry­wa jedy­nie pod­sta­wo­we lecze­nie. Wie­lu cho­rych zwle­ka więc z pój­ściem do leka­rza, bo ich na to nie stać. Przy­cho­dzą już czę­sto w sta­nie wyma­ga­ją­cym hospitalizacji.

Sio­stry pro­wa­dzą cało­do­bo­wą opie­kę popo­ro­do­wą – w mie­sią­cu przyj­mu­ją oko­ło 35 poro­dów. Prze­no­śny apa­rat USG umoż­li­wi szyb­ką dia­gno­sty­kę i pod­nie­sie poziom bez­pie­czeń­stwa porodów.

Aparat USG dla szpitala w Wiaga (Ghana)

Ośro­dek w Wiaga.

Aparat USG dla szpitala w Wiaga (Ghana)

Ośro­dek w Wiaga.