Zakup ziemi pod szpital w Mampikony (Madagaskar)

ZIEMIA POD SZPITAL

LICZBA PROJEKTU: 9500 EURO

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 19/2020

Prze­ka­za­li­śmy 9500 euro na zakup zie­mi pod szpi­tal i pod­łą­cze­nie elek­trycz­no­ści na tę dział­kę. Szpi­tal ma powstać w sąsiedz­twie sfi­nan­so­wa­ne­go przez naszą fun­da­cję Domu Dziec­ka dla chłop­ców. Szpi­tal jest nie­zbęd­ną inwe­sty­cją dla regio­nu. Dzia­ła­ją­ca już w Mam­pi­ko­ny kli­ni­ka jest nie­wy­star­cza­ją­ca, zwłasz­cza jeśli cho­dzi o prze­pro­wa­dza­nie zabie­gów ope­ra­cyj­nych. Zakup dział­ki oraz dopro­wa­dze­nie na nią elek­trycz­no­ści to punkt wyj­ścia do reali­za­cji pla­nów budo­wy szpitala.

Zakup ziemi pod szpital w Mampikony (Madagaskar)