fbpx

Zakup ziemi pod szpital w Mampikony (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 9500 eu­ro na za­kup zie­mi pod szpi­tal i pod­łą­cze­nie elek­trycz­no­ści na tę dział­kę. Szpi­tal ma po­wstać w są­siedz­twie sfi­nan­so­wa­ne­go przez na­szą fun­da­cję Do­mu Dziec­ka dla chłop­ców. Szpi­tal jest nie­zbęd­ną in­we­sty­cją dla re­gio­nu. Dzia­ła­ją­ca już w Mam­pi­ko­ny kli­ni­ka jest nie­wy­star­cza­ją­ca, zwłasz­cza je­śli cho­dzi o prze­pro­wa­dza­nie za­bie­gów ope­ra­cyj­nych. Za­kup dział­ki oraz do­pro­wa­dze­nie na nią elek­trycz­no­ści to punkt wyj­ścia do re­ali­za­cji pla­nów bu­do­wy szpi­ta­la.

Zakup ziemi pod szpital w Mampikony (Madagaskar)

Print Friendly, PDF & Email