Fotowoltaika dla internatu w Mampikony (Madagaskar)

SOLARY DLA INTERNATU

LICZBA PROJEKTU: 15 UCZENNIC

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 19/2022

Prze­ka­za­li­śmy 800 euro na zakup zesta­wu foto­wol­ta­icz­ne­go dla inter­na­tu dla ubo­gich dziew­cząt w Mam­pi­ko­ny. W pla­ców­ce miesz­ka 15 uczen­nic, któ­re bez tego wspar­cia nie mia­ły­by szans na naukę. Nie­ste­ty, inter­nat bory­ka się z pro­ble­mem przerw w dosta­wach prą­du. Jest to szcze­gól­nie uciąż­li­we wie­czo­ra­mi, gdyż dziew­czę­ta wte­dy nie mogą się uczyć.

Prąd w internacie:

Fotowoltaika dla internatu w Mampikony (Madagaskar)
Fotowoltaika dla internatu w Mampikony (Madagaskar)
Fotowoltaika dla internatu w Mampikony (Madagaskar)

Na zdję­ciu jed­na z miesz­ka­nek inter­na­tu – Feli­cie Raha­ri­soa. Dziew­czy­na miesz­ka­ła w małym sza­ła­sie z bam­bu­sa w bar­dzo skrom­nych warun­kach. Mama jest wdo­wą i wycho­wu­je trój­kę dzie­ci w wie­ku szkol­nym. Tato zmarł w wyni­ku ata­ku mala­rii. Mama nie ma sta­łej pra­cy i każ­de­go ran­ka szu­ka jakie­goś zarob­ko­we­go zaję­cia. Czę­sto pie­rze nad rze­ką lub sezo­no­wo naj­mu­je się do pra­cy przy upra­wie ryżu. Zazwy­czaj nie wystar­cza to na pod­sta­wo­we wyży­wie­nie rodzi­ny, nie mówiąc już o edu­ka­cji dzie­ci. Czę­sto jedzą tyl­ko goto­wa­ny maniok. Feli­cie ukoń­czy­ła wcze­śniej trzy kla­sy gim­na­zjum w pań­stwo­wej szko­le i gdy­by nie pomoc, gro­zi­ło jej prze­rwa­nie nauki z powo­du biedy.

Feli­cie jest lubia­na za swo­ją pro­sto­tę i dobre ser­ce. Ma ogrom­ne zdol­no­ści aktor­skie i dosłow­nie na zawo­ła­nie może zagrać scen­kę, któ­ra roz­ba­wia wszyst­kich do łez. Chcia­ła­by zostać nauczy­ciel­ką i zaj­mo­wać się mały­mi dzieć­mi. W inter­na­cie zaj­mu­je się naj­młod­szy­mi koleżankami. 

Felicie Raharisoa