Wymiana drzwi szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

DRZWI DLA SZPITALA

LICZBA PROJEKTU: 12 DRZWI

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 19/2023

Prze­ka­za­li­śmy  20 820 zł na wymia­nę 12 par drzwi na oddzia­le położ­ni­czym na Mada­ga­ska­rze. Odział położ­ni­czy szpi­ta­la w Ant­si­ra­be, któ­ry ist­nie­je od 1935 roku, prze­szedł już wie­le remon­tów. Teraz wyma­gał wymia­ny sta­rych drzwi. Wyko­na­ne on były z drew­na, w któ­rym zalę­gło się peł­no roba­ków, przez co cięż­ko było zacho­wać na oddzia­le wyma­ga­ną higie­nę. Zatem koniecz­na była ich jak naj­szyb­sza wymiana.

Drzwi po wymianie:

Wymiana drzwi szpitala w Antsirabe (Madagaskar)
Wymiana drzwi szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Sta­re drzwi:

Wymiana drzwi szpitala w Antsirabe (Madagaskar)
Wymiana drzwi szpitala w Antsirabe (Madagaskar)

Kolej­ka do szpitala