fbpx

Hodowla królików dla Centrum Dziecięcego w Kithatu (Kenia)

Prze­ka­za­li­śmy 2000 zł za za­kup i wy­bu­do­wa­nie po­miesz­czeń dla kró­li­ków. Ho­dow­la, któ­rą zaj­mą się dzie­ci z Cen­trum, bę­dzie mia­ła aspekt wy­cho­waw­czy, ale tak­że bę­dzie spo­so­bem za­bez­pie­cze­nia żyw­no­ści dla pod­opiecz­nych.

Cen­trum Dzie­cię­ce w Ki­tha­tu obej­mu­je opie­ką oraz do­ży­wia­niem oko­ło 130 dzie­ci w róż­nym wie­ku. Cen­trum po­sia­da ja­dal­nię i kuch­nię. W cza­sie po­by­tu w cen­trum uczą się cho­dzić, mó­wić, ba­wić z in­ny­mi i ma­ją czas na spa­nie. Je­śli dziec­ko jest cho­re, za­bie­ra­ne jest do ośrod­ka zdro­wia lub to do szpi­ta­la.

Jed­ną z naj­więk­szych po­trzeb jest tro­ska o żyw­ność dla dzie­ci, znaj­du­ją­cych się na te­re­nie Cen­trum. Na te­re­nie mi­sji funk­cjo­nu­je ma­ła far­ma, któ­rej roz­bu­do­wa zo­sta­ła ufun­do­wa­na przez na­szą Fun­da­cję. Mi­sja Ki­tha­tu mie­ści się w mie­ście Me­ru w Pro­win­cji Wschod­niej, w gó­rzy­stym te­re­nie, oko­ło 200 km od Na­iro­bi. Jest to re­jon rol­ni­czy, lud­ność bę­dą­ca pod opie­ką mi­sji jest bied­na i nie­wy­kształ­co­na.

Hodowla królików dla Centrum Dziecięcego w Kithatu (Kenia)

Hodowla królików dla Centrum Dziecięcego w Kithatu (Kenia)

Hodowla królików dla Centrum Dziecięcego w Kithatu (Kenia)

Hodowla królików dla Centrum Dziecięcego w Kithatu (Kenia)

Hodowla królików dla Centrum Dziecięcego w Kithatu (Kenia)

Print Friendly, PDF & Email