Hodowla królików dla Centrum Dziecięcego w Kithatu (Kenia)

HODOWLA KRÓLIKÓW

LICZBA PROJEKTU: 2000 ZŁ

MIEJSCE: KITHATU, KENIA

NR PROJEKTU: 20/2019

Prze­ka­za­li­śmy 2000 zł za zakup i wybu­do­wa­nie pomiesz­czeń dla kró­li­ków. Hodow­la, któ­rą zaj­mą się dzie­ci z Cen­trum, będzie mia­ła aspekt wycho­waw­czy, ale tak­że będzie spo­so­bem zabez­pie­cze­nia żyw­no­ści dla podopiecznych.

Cen­trum Dzie­cię­ce w Kitha­tu obej­mu­je opie­ką oraz doży­wia­niem oko­ło 130 dzie­ci w róż­nym wie­ku. Cen­trum posia­da jadal­nię i kuch­nię. W cza­sie poby­tu w cen­trum uczą się cho­dzić, mówiamć, bawić z inny­mi i mają czas na spa­nie. Jeśli dziec­ko jest cho­re, zabie­ra­ne jest do ośrod­ka zdro­wia lub to do szpitala.

Jed­ną z naj­więk­szych potrzeb jest tro­ska o żyw­ność dla dzie­ci, znaj­du­ją­cych się na tere­nie Cen­trum. Na tere­nie misji funk­cjo­nu­je mała far­ma, któ­rej roz­bu­do­wa zosta­ła ufun­do­wa­na przez naszą Fun­da­cję. Misja Kitha­tu mie­ści się w mie­ście Meru w Pro­win­cji Wschod­niej, w górzy­stym tere­nie, oko­ło 200 km od Nairo­bi. Jest to rejon rol­ni­czy, lud­ność będą­ca pod opie­ką misji jest bied­na i niewykształcona.

Hodowla królików dla Centrum Dziecięcego w Kithatu (Kenia)

Hodowla królików dla Centrum Dziecięcego w Kithatu (Kenia)

Hodowla królików dla Centrum Dziecięcego w Kithatu (Kenia)

Hodowla królików dla Centrum Dziecięcego w Kithatu (Kenia)

Hodowla królików dla Centrum Dziecięcego w Kithatu (Kenia)