fbpx

Sanitariaty dla ośrodka zdrowia w Hanyigba Duga (Togo)

Prze­ka­za­li­śmy 6160 eu­ro na bu­do­wę ze­wnętrz­nych ubi­ka­cji (3 ka­bi­ny) i prysz­ni­cy (3 ka­bi­ny) dla pa­cjen­tów ośrod­ka zdro­wia w Ha­ny­ig­ba Du­ga. Miej­sco­wość ta jest po­ło­żo­na ok 120 km od Lo­me, sto­li­cy. Lud­ność ży­je z upraw, ale te­re­ny są gó­rzy­ste i go­spo­dar­ka jest trud­na. Ro­sną tu ku­ku­ry­dza, fa­so­la, ba­na­ny, po­ma­rań­cze, ana­na­sy, ka­wa i ka­kao. Ro­dzi­ny ssą licz­ne, a per­spek­tyw na pra­cę brak.

Przy­chod­nia zdro­wia ob­słu­gu­je spo­łecz­ność li­czą­cą oko­ło 7000 osób. Mie­sięcz­nie ośro­dek przyj­mu­je po­nad 300 cho­rych w ra­mach od­dzia­łów po­ro­dów­ki i me­dy­cy­ny ogól­nej. Sa­ni­ta­ria­ty po­pra­wią funk­cjo­no­wa­nie ośrod­ka oraz przy­czy­nią się do wzro­stu po­zio­mu hi­gie­ny.

Zdję­cia przed­sta­wia­ją przy­chod­nię w Ha­ny­ig­ba Du­ga:

Sanitariaty dla ośrodka zdrowia w Hanyigba Duga (Togo)

Sanitariaty dla ośrodka zdrowia w Hanyigba Duga (Togo)

Sanitariaty dla ośrodka zdrowia w Hanyigba Duga (Togo)

Print Friendly, PDF & Email