Sanitariaty dla ośrodka zdrowia w Hanyigba Duga (Togo)

SANITARIATY DLA OŚRODKA ZDROWIA

LICZBA PROJEKTU: 300 PACJENTÓW/M-C

MIEJSCE: HANYIGBA, TOGO

NR PROJEKTU: 20/2020

Prze­ka­za­li­śmy 6160 euro na budo­wę zewnętrz­nych ubi­ka­cji (3 kabi­ny) i prysz­ni­cy (3 kabi­ny) dla pacjen­tów ośrod­ka zdro­wia w Hany­ig­ba Duga. Miej­sco­wość ta jest poło­żo­na ok 120 km od Lome, sto­li­cy. Lud­ność żyje z upraw, ale tere­ny są górzy­ste i gospo­dar­ka jest trud­na. Rosną tu kuku­ry­dza, faso­la, bana­ny, poma­rań­cze, ana­na­sy, kawa i kakao. Rodzi­ny ssą licz­ne, a per­spek­tyw na pra­cę brak.

Przy­chod­nia zdro­wia obsłu­gu­je spo­łecz­ność liczą­cą oko­ło 7000 osób. Mie­sięcz­nie ośro­dek przyj­mu­je ponad 300 cho­rych w ramach oddzia­łów poro­dów­ki i medy­cy­ny ogól­nej. Sani­ta­ria­ty popra­wią funk­cjo­no­wa­nie ośrod­ka oraz przy­czy­nią się do wzro­stu pozio­mu higieny.

Zdję­cia przed­sta­wia­ją przy­chod­nię w Hany­ig­ba Duga: