Meble do sali komputerowej dla szkoły w Abong-Mbang (Kamerun)

MEBLE DLA SZKOŁY

LICZBA PROJEKTU: 466 DZIECI

MIEJSCE: KAMERUN

NR PROJEKTU: 25/2023

Prze­ka­za­li­śmy 18 480 zł na zakup mebli do sali kom­pu­te­ro­wej dla uczniów szko­ły św. Aloys w Abong-Mbang (Kame­run).

Do szko­ły św. Aloys w Bong Mbang uczęsz­cza 363 uczniów szko­ły pod­sta­wo­wej oraz 103 przed­szko­la­ków. Dzię­ki nie­daw­ne­mu zaku­po­wi 20 kom­pu­te­rów dzie­ci mogły pozna­wać teo­rię oraz prak­ty­kę infor­ma­tycz­ną. Szko­ła cie­szy się dobrą reno­mą, wyż­szym pozio­mem edu­ka­cji niż szko­ły pań­stwo­we dostęp­ne w tych rejo­nach oraz dużą licz­bą kan­dy­da­tów, chcą­cych się w niej uczyć w następ­nych latach. Nie­ste­ty, kom­pu­te­ry to nie wszyst­ko, aby moż­na swo­bod­nie nauczać oraz uczyć się infor­ma­ty­ki. Sala kom­pu­te­ro­wa wyma­ga wypo­sa­że­nia w pod­sta­wo­we zesta­wy meblo­we takie jak ław­ki, krze­seł­ka, biur­ka czy szaf­ki na prze­cho­wy­wa­nie sprzę­tu w celu zabez­pie­cze­nia go przed kurzem. Dzię­ki prze­ka­za­nym środ­kom w wyso­ko­ści 4 200 euro, moż­li­wy będzie zakup oraz mon­taż nie­zbęd­nych do wypo­sa­że­nia mebli, któ­re uła­twią pra­cę oraz naukę ich użytkownikom.

Meble do sali komputerowej dla szkoły w Abong-Mbang (Kamerun)

Na zdję­ciu Silo­do­ine, dziew­czyn­ka zamiesz­ka­ła w oko­licz­nej wio­sce. Jej ojciec zmarł kil­ka lat temu, a nie­daw­no zmar­ła też jej mama. Zamiesz­ka­ła ze star­szą od niej o kil­ka lat sio­strą Chel­la oraz ich bra­tem. Chel­la uczęsz­cza do liceum dzię­ki naszej pomo­cy i bar­dzo zale­ży jej, aby Silo­do­ine rów­nież do niej uczęsz­cza­ła. Nie­ste­ty, ze wzglę­du na niski poziom szko­ły pań­stwo­wej (bo tam mogła pójść do 4 kla­sy) w naszej szko­le może zale­d­wie roz­po­cząć naukę w 2 kla­sie. Dziew­czy­na, nie­ste­ty, nie potra­fi ani dobrze czy­tać ani pisać.

Meble do sali komputerowej dla szkoły w Abong-Mbang (Kamerun)

Na zdję­ciu Nave­ly, dziew­czyn­ka, któ­ra uczęsz­cza­ła do szko­ły pań­stwo­wej w Abong-Mbang w mie­ście. Otrzy­ma­ła  świa­dec­two z pro­mo­cją do 3 kla­sy, a nie zna ona nawet dobrze liter. Na zdję­ciu dziew­czyn­ka jest z mamą, któ­ra pro­si o zapi­sa­nie cór­ki do naszej szko­ły. Jej star­szy syn, któ­ry nie­daw­no ukoń­czył 6 kla­sę, otrzy­mał nagro­dę jako naj­lep­szy uczeń. Mama uwa­ża czas Nave­ly w szko­le pań­stwo­wej za czas zmar­no­wa­ny i wie­rzy moc­no, że jej cór­ka popra­wi wyni­ki w nauce, gdy zacznie uczęsz­czać do naszej placówki.