fbpx

Budowa zbiornika na wodę dla ośrodka zdrowia w Ayos (Kamerun)

Prze­ka­za­li­śmy 30 500 zł dla ośrod­ka mi­syj­ne­go Zgro­ma­dze­nia Sióstr Opatrz­no­ści Bo­żej w Ka­me­ru­nie. W Ay­os sio­stry pra­cu­ją od 2002 ro­ku. Pro­wa­dzą tam dwu­let­nią szko­łę kra­wiec­ką, pra­cow­nię ha­ftu da­ją­cą za­trud­nie­nie 45 ko­bie­tom oraz dusz­pa­ster­stwo. Naj­now­szym pro­jek­tem sióstr jest ośro­dek zdro­wia, otwar­ty 24 h na do­bę dla naj­bar­dziej po­trze­bu­ją­cych. W po­ro­dów­ce w ze­szłym ro­ku na świat przy­szło 256 dzie­ci. Wszyst­kie te bu­dyn­ki ob­słu­gi­wał sta­ry zbior­nik na wo­dę z 1965 r., któ­ry już prze­cie­ka. Zbior­nik słu­żył tak­że miesz­kań­com Ay­os, któ­rzy mo­gli z nie­go czer­pać wo­dę ze stud­ni głę­bi­no­wej za sym­bo­licz­ną od­pła­tą. No­wy zbior­nik bę­dzie wy­ko­na­ny z pla­sti­ku i sta­nie na ce­men­to­wych słu­pach. Na zdję­ciach wi­docz­ny jest sta­ry zbior­nik.

Budowa zbiornika na wodę dla ośrodka zdrowia w Ayos (Kamerun)

Budowa zbiornika na wodę dla ośrodka zdrowia w Ayos (Kamerun)

Budowa zbiornika na wodę dla ośrodka zdrowia w Ayos (Kamerun)

Budowa zbiornika na wodę dla ośrodka zdrowia w Ayos (Kamerun)

Print Friendly, PDF & Email