Budowa zbiornika na wodę dla ośrodka zdrowia w Ayos (Kamerun)

ZBIORNIK NA WODĘ

LICZBA PROJEKTU: 45 PRACOWNIC

MIEJSCE: AYOS, KAMERUN

NR PROJEKTU: 20/2017

Prze­ka­za­li­śmy 30 500 zł dla ośrod­ka misyj­ne­go Zgro­ma­dze­nia Sióstr Opatrz­no­ści Bożej w Kame­ru­nie. W Ayos sio­stry pra­cu­ją od 2002 roku. Pro­wa­dzą tam dwu­let­nią szko­łę kra­wiec­ką, pra­cow­nię haftu dają­cą zatrud­nie­nie 45 kobie­tom oraz dusz­pa­ster­stwo. Naj­now­szym pro­jek­tem sióstr jest ośro­dek zdro­wia, otwar­ty 24 h na dobę dla naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych. W poro­dów­ce w zeszłym roku na świat przy­szło 256 dzie­ci. Wszyst­kie te budyn­ki obsłu­gi­wał sta­ry zbior­nik na wodę z 1965 r., któ­ry już prze­cie­ka. Zbior­nik słu­żył tak­że miesz­kań­com Ayos, któ­rzy mogli z nie­go czer­pać wodę ze stud­ni głę­bi­no­wej za sym­bo­licz­ną odpła­tą. Nowy zbior­nik będzie wyko­na­ny z pla­sti­ku i sta­nie na cemen­to­wych słu­pach. Na zdję­ciach widocz­ny jest sta­ry zbiornik.

Budowa zbiornika na wodę dla ośrodka zdrowia w Ayos (Kamerun)

Budowa zbiornika na wodę dla ośrodka zdrowia w Ayos (Kamerun)

Budowa zbiornika na wodę dla ośrodka zdrowia w Ayos (Kamerun)

Budowa zbiornika na wodę dla ośrodka zdrowia w Ayos (Kamerun)