Instalacja dwóch cystern dla ludności w Gatarze (Burundi)

DWIE CYSTERNY

LICZBA PROJEKTU: 600 UCZNIÓW

MIEJSCE: GATARA, BURUNDI

NR PROJEKTU: 21/2017

Prze­ka­za­li­śmy 4540 euro na zain­sta­lo­wa­nie dwóch cystern dla lud­no­ści w miej­sco­wo­ści Gata­ra w Burun­di. Burun­di to kraj od wie­lu lat dotknię­ty kon­flik­tem poli­tycz­nym i kry­zy­sem gospo­dar­czym. Kraj doty­ka­ny kata­stro­fa­mi natu­ral­ny­mi — ulew­ne desz­cze lub susze, grad nisz­czą plo­ny i pogłę­bia­ją bie­dę. Jest to kraj prze­lud­nio­ny. Gmi­ną naj­bar­dziej prze­lud­nio­ną jest wła­śnie Gata­ra. Ludzie żyją tu bied­nie, tyl­ko z upra­wy małych pole­tek zie­mi. Gdy kli­mat sprzy­ja, to więk­szość ludzi utrzy­mu­je się z wła­snej upra­wy i nie odczu­wa­ją tak bar­dzo kry­zy­su gospo­dar­cze­go. Gata­ra jest poło­żo­na na wyso­ko­ści 1900 m nad pozio­mem morza. Tere­ny są bar­dzo górzy­ste i trud­ne do upra­wy. Jedy­nym narzę­dziem do upra­wy w dal­szym cią­gu jest moty­ka. Pola upraw­ne są to małe polet­ka na zbo­czach gór, trud­ne do upra­wy i trud­ne do zabez­pie­cze­nia przed ulew­ny­mi desz­cza­mi. Każ­dy skra­wek zie­mi jest wyko­rzy­sty­wa­ny do upra­wy. Naj­czę­ściej upra­wia się słod­kie ziem­nia­ki, kuku­ry­dzę, maniok i faso­lę. Jeśli ktoś ma wię­cej zie­mi, to upra­wia też kawę, gro­szek zie­lo­ny lub inne warzywa.

Instalacja dwóch cystern dla ludności w Gatarze (Burundi)

Instalacja dwóch cystern dla ludności w gatarze(Burundi)

W Gata­rze dzia­ła­ją czte­ry szko­ły pod­sta­wo­we i trzy licea. Szko­ły te nie mają czę­sto dostę­pu do wody, gdyż wodo­cią­gi są czę­sto zepsu­te, a w porze suchej bra­ku­je wody. Naj­bar­dziej odczu­wa­ją to ucznio­wie liceum, gdyż ich szko­ła jest z inter­na­tem i miesz­ka tam ponad 600 uczniów. 210 dziew­cząt miesz­ka w jed­nej dużej sali, oko­ło 30 m dłu­go­ści i 10 m sze­ro­ko­ści. Łóż­ka są pię­tro­we, usta­wio­ne bli­sko sie­bie, z bar­dzo wąski­mi przejściami.

Ucznio­wie cho­dzą po wodę do stud­ni odda­lo­nej dwa kilo­me­try od szko­ły, by mogli się umyć czy uprać ubra­nia. Sale szkol­ne nie są myte tyl­ko zamia­ta­ne. Cyster­ny do zbie­ra­nia wody z desz­czów­ki uła­twią życie uczniów, przy­czy­nią się do utrzy­ma­nia czy­sto­ści. Moż­na też w porze suchej wyko­rzy­sty­wać cyster­ny do napeł­nia­nia wody czy­stej z wodo­cią­gu, gdy ten działa.

Instalacja dwóch cystern dla ludności w Gatarze (Burundi)

Pra­ca dzie­ci w Gatarze

Instalacja dwóch cystern dla ludności w Gatarze (Burundi)

Han­del w Gatarze

Instalacja dwóch cystern dla ludności w Gatarze (Burundi)

Szko­ła podstawowa

Instalacja dwóch cystern dla ludności w Gatarze (Burundi)

Do szko­ły dzie­ci przy­no­szą wodę w kanistrach

Instalacja dwóch cystern dla ludności w Gatarze (Burundi)

Warun­ki w inter­na­cie dla dziewcząt

Instalacja dwóch cystern dla ludności w Gatarze (Burundi)

Przy­go­to­wy­wa­nie posił­ku dla uczniów