fbpx

Instalacja dwóch cystern dla ludności w Gatarze (Burundi)

Prze­ka­za­li­śmy 4540 eu­ro na za­in­sta­lo­wa­nie dwóch cy­stern dla lud­no­ści w miej­sco­wo­ści Ga­ta­ra w Bu­run­di. Bu­run­di to kraj od wie­lu lat do­tknię­ty kon­flik­tem po­li­tycz­nym i kry­zy­sem go­spo­dar­czym. Kraj do­ty­ka­ny ka­ta­stro­fa­mi na­tu­ral­ny­mi — ulew­ne desz­cze lub su­sze, grad nisz­czą plo­ny i po­głę­bia­ją bie­dę. Jest to kraj prze­lud­nio­ny. Gmi­ną naj­bar­dziej prze­lud­nio­ną jest wła­śnie Ga­ta­ra. Lu­dzie ży­ją tu bied­nie, tyl­ko z upra­wy ma­łych po­le­tek zie­mi. Gdy kli­mat sprzy­ja, to więk­szość lu­dzi utrzy­mu­je się z wła­snej upra­wy i nie od­czu­wa­ją tak bar­dzo kry­zy­su go­spo­dar­cze­go. Ga­ta­ra jest po­ło­żo­na na wy­so­ko­ści 1900 m nad po­zio­mem mo­rza. Te­re­ny są bar­dzo gó­rzy­ste i trud­ne do upra­wy. Je­dy­nym na­rzę­dziem do upra­wy w dal­szym cią­gu jest mo­ty­ka. Po­la upraw­ne są to ma­łe po­let­ka na zbo­czach gór, trud­ne do upra­wy i trud­ne do za­bez­pie­cze­nia przed ulew­ny­mi desz­cza­mi. Każ­dy skra­wek zie­mi jest wy­ko­rzy­sty­wa­ny do upra­wy. Naj­czę­ściej upra­wia się słod­kie ziem­nia­ki, ku­ku­ry­dzę, ma­niok i fa­so­lę. Je­śli ktoś ma wię­cej zie­mi, to upra­wia też ka­wę, gro­szek zie­lo­ny lub in­ne wa­rzy­wa.

W Ga­ta­rze dzia­ła­ją czte­ry szko­ły pod­sta­wo­we i trzy li­cea. Szko­ły te nie ma­ją czę­sto do­stę­pu do wo­dy, gdyż wo­do­cią­gi są czę­sto ze­psu­te, a w po­rze su­chej bra­ku­je wo­dy. Naj­bar­dziej od­czu­wa­ją to ucznio­wie li­ceum, gdyż ich szko­ła jest z in­ter­na­tem i miesz­ka tam po­nad 600 uczniów. 210 dziew­cząt miesz­ka w jed­nej du­żej sa­li, oko­ło 30 m dłu­go­ści i 10 m sze­ro­ko­ści. Łóż­ka są pię­tro­we, usta­wio­ne bli­sko sie­bie, z bar­dzo wą­ski­mi przej­ścia­mi.

Ucznio­wie cho­dzą po wo­dę do stud­ni od­da­lo­nej dwa ki­lo­me­try od szko­ły, by mo­gli się umyć czy uprać ubra­nia. Sa­le szkol­ne nie są my­te tyl­ko za­mia­ta­ne. Cy­ster­ny do zbie­ra­nia wo­dy z desz­czów­ki uła­twią ży­cie uczniów, przy­czy­nią się do utrzy­ma­nia czy­sto­ści. Moż­na też w po­rze su­chej wy­ko­rzy­sty­wać cy­ster­ny do na­peł­nia­nia wo­dy czy­stej z wo­do­cią­gu, gdy ten dzia­ła.

 

Instalacja dwóch cystern dla ludności w Gatarze (Burundi)

Pra­ca dzie­ci w Ga­ta­rze

Instalacja dwóch cystern dla ludności w Gatarze (Burundi)

Han­del w Ga­ta­rze

Instalacja dwóch cystern dla ludności w Gatarze (Burundi)

Szko­ła pod­sta­wo­wa

Instalacja dwóch cystern dla ludności w Gatarze (Burundi)

Do szko­ły dzie­ci przy­no­szą wo­dę w ka­ni­strach

Instalacja dwóch cystern dla ludności w Gatarze (Burundi)

Wa­run­ki w in­ter­na­cie dla dziew­cząt

Instalacja dwóch cystern dla ludności w Gatarze (Burundi)

Przy­go­to­wy­wa­nie po­sił­ku dla uczniów

Print Friendly, PDF & Email