Rozbudowa szkoły podstawowej w Bundoli (Ghana)

ROZBUDOWA SZKOŁY

LICZBA PROJEKTU: 248 UCZNIÓW

MIEJSCE: BUNDOLI, GHANA

NR PROJEKTU: 21/2019

Prze­ka­za­li­śmy 21 tysię­cy euro na roz­bu­do­wę szko­ły pod­sta­wo­wej i budo­wę trzy­po­ko­jo­we­go dom­ku dla nauczy­cie­li w Bun­do­li (Gha­na).

Rozbudowa szkoły podstawowej w Bundoli (Ghana)

Tak aktu­al­nie wyglą­da szko­ła w Bundoli.

Pierw­sza szko­ła (Dzie­ci Afry­ki, im. R. Kapu­ściń­skie­go) zosta­ła wybu­do­wa­na w roku 2013. Trzy­kla­so­wy budy­nek po czę­ści zaspo­ka­ja potrze­by naj­młod­szych. Jed­nak obec­nie w szko­le uczy się 248 uczniów. Lek­cje muszą więc być pro­wa­dzo­ne dla dwóch rocz­ni­ków jedo­cze­śnie w jed­nym pomiesz­cze­niu. Ucznio­wie klas star­szych muzą codzien­nie poko­ny­wać wie­le kilo­me­trów przez sawan­nę, by móc kon­ty­nu­ować naukę w kla­sach z pro­gra­mem dla nich odpo­wied­nim. Kolej­nym pro­ble­mem są codzien­ne dojaz­dy nauczy­cie­li na dale­kie dystan­se. Powo­du­je to ich opóź­nie­nia a cza­sem wręcz to, ze nie docie­ra­ją do szko­ły w ogó­le. Dla­te­go powstał pro­jekt budo­wy dru­gie­go, trzy­kla­so­we­go budyn­ku, w cało­ści muro­wa­ne­go. Powsta­nie też budy­nek dla nauczy­cie­li z odle­głych miej­sco­wo­ści, aby nie musie­li dojeż­dżać. Przy szko­le zosta­nie też wybu­do­wa­na świetlica.

Rozbudowa szkoły podstawowej w Bundoli (Ghana)Warun­ki, w jakich uczy­li się ucznio­wie w Bun­do­li przed budo­wą szkoły.

Rozbudowa szkoły podstawowej w Bundoli (Ghana)
Warun­ki, w jakich uczy­li się ucznio­wie w Bun­do­li przed budo­wą szkoły.

Rozbudowa szkoły podstawowej w Bundoli (Ghana)
Warun­ki, w jakich uczy­li się ucznio­wie w Bun­do­li przed budo­wą szkoły.