fbpx

Rozbudowa szkoły podstawowej w Bundoli (Ghana)

Prze­ka­za­li­śmy 21 ty­się­cy eu­ro na roz­bu­do­wę szko­ły pod­sta­wo­wej i bu­do­wę trzy­po­ko­jo­we­go dom­ku dla na­uczy­cie­li w Bun­do­li (Gha­na). Pierw­sza szko­ła (Dzie­ci Afry­ki, im. R. Ka­pu­ściń­skie­go) zo­sta­ła wy­bu­do­wa­na w ro­ku 2013. Trzy­kla­so­wy bu­dy­nek po czę­ści za­spo­ka­ja po­trze­by naj­młod­szych. Jed­nak obec­nie w szko­le uczy się 248 uczniów. Lek­cje mu­szą więc być pro­wa­dzo­ne dla dwóch rocz­ni­ków je­do­cze­śnie w jed­nym po­miesz­cze­niu. Ucznio­wie klas star­szych mu­zą co­dzien­nie po­ko­ny­wać wie­le ki­lo­me­trów przez sa­wan­nę, by móc kon­ty­nu­ować na­ukę w kla­sach z pro­gra­mem dla nich od­po­wied­nim. Ko­lej­nym pro­ble­mem są co­dzien­ne do­jaz­dy na­uczy­cie­li na da­le­kie dy­stan­se. Po­wo­du­je to ich opóź­nie­nia a cza­sem wręcz to, ze nie do­cie­ra­ją do szko­ły w ogó­le. Dla­te­go po­wstał pro­jekt bu­do­wy dru­gie­go, trzy­kla­so­we­go bu­dyn­ku, w ca­ło­ści mu­ro­wa­ne­go. Po­wsta­nie też bu­dy­nek dla na­uczy­cie­li z od­le­głych miej­sco­wo­ści, aby nie mu­sie­li do­jeż­dżać. Przy szko­le zo­sta­nie też wy­bu­do­wa­na świe­tli­ca.

Rozbudowa szkoły podstawowej w Bundoli (Ghana)

Wa­run­ki, w ja­kich uczy­li się ucznio­wie w Bun­do­li przed bu­do­wą szko­ły.

Rozbudowa szkoły podstawowej w Bundoli (Ghana)

Wa­run­ki, w ja­kich uczy­li się ucznio­wie w Bun­do­li przed bu­do­wą szko­ły.

Rozbudowa szkoły podstawowej w Bundoli (Ghana)

Wa­run­ki, w ja­kich uczy­li się ucznio­wie w Bun­do­li przed bu­do­wą szko­ły.

Print Friendly, PDF & Email