Budowa studni na fermie edukacyjnej w Anivorano (Madagaskar)

STUDNIE W ANIVARANO

LICZBA PROJEKTU: 2 STUDNIE NA FERMIE

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 21/2020

Prze­ka­za­li­śmy 8600 euro na budo­wę dwóch stud­ni dla fer­my edu­ka­cyj­nej dla mło­dzie­ży w Ani­vo­ra­no. Ta fer­ma od kil­ku lat słu­ży lokal­nej mło­dzie­ży w nauce rol­nic­twa, sadow­nic­twa i ręcz­ne­go kopa­nia stud­ni. Stud­nie popra­wią funk­cjo­no­wa­nie fer­my i będą słu­żyć oko­licz­nej ludności.