Prąd dla centrum dzieci i młodzieży w Younde (Kamerun)

PRĄD DLA EDUKACJI

LICZBA PROJEKTU: 9000 EURO

MIEJSCE: KAMERUN

NR PROJEKTU: 20/2023

Prze­ka­za­li­śmy 39 600 zł na zakup i insta­la­cję plan­ków solar­nych do cen­trum edu­ka­cyj­ne­go dzie­ci i mło­dzie­ży w Yaoun­de (Kame­run). Cen­trum For­ma­cji w Yaoun­de poma­ga dzie­ciom oraz mło­dzie­ży zdo­by­wać wie­dzę i doświad­cze­nia przy­dat­ne w doro­słym życiu. Istot­ną prze­szko­dę w tych dzia­ła­niach sta­no­wi­ły bra­ki w dosta­wie prą­du, któ­re zda­rza­ły się tam nie­mal codzien­nie. Utrud­nia­ło to naukę dzie­ciom oraz unie­moż­li­wia­ło spraw­ne pro­wa­dze­nie zajęć. Poprzez prze­ka­za­ne środ­ki, uda­ło się zaku­pić oraz zain­sta­lo­wać pane­le solar­ne, dzię­ki któ­rym barie­ra zwią­za­na z elek­trycz­no­ścią zosta­ła poko­na­na. Codzien­ne pro­wa­dze­nie zajęć zosta­ło znacz­nie uła­twio­ne, a dzie­ci mogły roz­wi­jać swo­je umie­jęt­no­ści, cho­ciaż­by poprzez kurs infor­ma­tycz­ny, któ­ry dzię­ki temu roz­wią­za­niu został prze­pro­wa­dzo­ny w waka­cje. Dzię­ki pane­lom solar­nym dzie­ci i mło­dzież mogą roz­wi­jać swo­je umie­jęt­no­ści — jak cho­ciaż­by gru­pa szwa­czek, któ­ra nie musi już prze­ry­wać swo­ich prac przez bra­ki w oświetleniu.

Pra­ce przy insta­la­cji planków:

Prąd dla centrum dzieci i młodzieży w Younde (Kamerun)

Goto­we solary:

Prąd dla centrum dzieci i młodzieży w Younde (Kamerun)