Suszarnia solarna dla rolników w Ojútáyé (Nigeria)

SUSZARNIA

LICZBA PROJEKTU: 300 MIESZKAŃCÓW

MIEJSCE: NIGERIA

NR PROJEKTU: 21/2023

Prze­ka­za­li­śmy 8000 zł na powsta­nie suszar­ki solar­nej dla miesz­kań­ców Ojútáyé w Nige­rii. Ojútáyé to miej­sco­wość poło­żo­na na przed­mie­ściach Ìbàdàn, któ­ra zamiesz­ki­wa­na jest głów­nie przez rol­ni­ków. Miej­sco­wość od zawsze zma­ga­ła się pro­ble­mem bra­ku prą­du, zatem pod­ję­li­śmy pro­jekt zapew­nia­ją­cy miesz­kań­com dostęp do ener­gii elek­trycz­nej. W koń­co­wym eta­pie pro­jek­tu oka­za­ło się, że przez wzgląd na sytu­ację gospo­dar­czą Nige­rii, czy­li rosną­cą infla­cję cen paliw wpły­wa­ją­cą na ceny towa­rów i usług bra­ku­je środ­ków na część inwe­sty­cji. Jest nią suszar­nia napę­dza­na ener­gią sło­necz­ną, któ­rej miesz­kań­cy szcze­gól­nie potrze­bu­ją do susze­nia mię­dzy inny­mi kakao, mąki gamo­wej, pie­przu czy manio­ku. Susze­nie na słoń­cu jest lep­szą meto­dą niż tra­dy­cyj­ne susze­nie, któ­re nara­żo­ne jest na star­ty żyw­no­ści poprzez zaku­rze­nie lub naru­sze­nie jej przez gry­zo­nie czy jasz­czur­ki. Wyko­rzy­sta­nie suszar­ki solar­nej pozwo­li  miesz­kań­com wsi zacho­wać swo­je pro­duk­ty rol­ne, zmniej­szyć ilość odpa­dów i zwięk­szyć ich per­spek­ty­wy eko­no­micz­ne, poprzez gene­ro­wa­nie docho­dów ze sprze­da­ży wysu­szo­nych warzyw do sąsied­nich wsi. Dzię­ki prze­ka­za­nym środ­kom rol­ni­cy mogą cie­szyć się spraw­niej­szym pro­ce­sem susze­nia, któ­re ogra­ni­cza stra­ty żyw­no­ści oraz cza­su a przy­no­si tyl­ko zyski. 

Suszarnia solarna dla rolników w Ojútáyé (Nigeria)
Suszarnia solarna dla rolników w Ojútáyé (Nigeria)