Budowa studni w regionie Antananarivo (Madagaskar)

BUDOWA STUDNI

LICZBA PROJEKTU: 9 STUDNI

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 28/2023

Prze­ka­za­li­śmy 130 000 zł na budo­wę 7 stud­ni kopa­nych oraz 2 głę­bi­no­wych w regio­nie Anta­na­na­ri­vo. Miesz­kań­cy naj­uboż­szych dziel­nic i miej­sco­wo­ści regio­nu Anta­na­na­ri­vo na Mada­ga­ska­rze nie mają dostę­pu do czy­stej wody pit­nej. Koniecz­nym roz­wią­za­niem sta­ły się stud­nie kopa­ne oraz głę­bi­no­we. Dzię­ki prze­ka­za­nym środ­kom powsta­ło łącz­nie 9 stud­ni. Więk­szość z nich są to stud­nie kopal­ne. Dwie z nich to stud­nie głę­bi­no­we, wypo­sa­żo­ne w 2 ręcz­ne pom­py. Wyko­na­ne są  według naj­now­szej meto­dy odwier­tu i opusz­cza­nia beto­no­wych krę­gów do głę­bo­ko­ści nawet 40 metrów. Zapew­nia to sta­ły dostęp czy­stej wody ze spe­cjal­nym sys­te­mem fil­tra­cyj­nym na dnie. Spo­sób wyko­na­nia stud­ni zapew­nia też moż­li­wość użyt­ko­wa­nia z niej nawet w razie awa­rii głów­nej pom­py. Nie­wy­ko­rzy­sta­na woda z zewnętrz­nej oko­li­cy stud­ni spły­wa do spe­cjal­ne­go spły­wu ście­ko­we­go, nie zanie­czysz­cza­jąc głów­ne­go zbior­ni­ka. Dzię­ki powsta­niu kolej­nych 9 stud­ni set­ki miesz­kań­ców Anta­na­na­ri­vo nie muszą już dłu­żej mar­twić się bra­kiem dostę­pu do wody pit­nej. Loka­li­za­cja studni:

  1. Amo­ra­ra­no
  2. Ano­si­pa­tra­na
  3. Ambo­di­ra­no Avaratra
  4. Ambo­hi­man­di­hy
  5. Tan­ga­ina
  6. Ampi­tan­ta­fi­ka Vaovao
  7. Anja­na­ma­hit­so
  8. Fia­ka­ra­na
  9. Ambo­hi­mi­da­sy 
 

Na zdję­ciach  stud­nie powsta­łe w poszcze­gól­nych regio­nach Anta­na­na­ri­vo na Madagaskarze: 

Budowa studni w regionie Antananarivo (Madagaskar)

Ambo­hi­mi­da­sy

Budowa studni w regionie Antananarivo (Madagaskar)

Ampi­tan­ta­fi­ka

Budowa studni w regionie Antananarivo (Madagaskar)

Anja­na­ma­hit­so

Budowa studni w regionie Antananarivo (Madagaskar)

Fia­ka­ra­na 

Budowa studni w regionie Antananarivo (Madagaskar)

Tan­ga­ina

Budowa studni w regionie Antananarivo (Madagaskar)

Ambo­hi­man­gi­dy

Budowa studni w regionie Antananarivo (Madagaskar)

Amo­ra­ra­no

Ano­si­pa­tra­na

Budowa studni w regionie Antananarivo (Madagaskar)

Ambo­di­ra­no Avaratra