fbpx

Instalacja chłodni dla farmy w Kasisi (Zambia)

Prze­ka­za­li­śmy 7200 do­la­rów na in­sta­la­cję chłod­ni. Je­zu­ic­ka far­ma or­ga­nicz­na obej­mu­je pro­duk­cję mo­rin­ga, ryb ti­la­pia, pasz dla ryb i zwie­rząt, kil­ku­na­stu ro­dza­jów wa­rzyw. Far­ma za­trud­nia na sta­łe 10 pra­cow­ni­ków, a w se­zo­nie za­trud­nia pra­cow­ni­ków okre­so­wych, któ­rzy nie ma­ja środ­ków na utrzy­ma­nie ro­dzi­ny. Far­ma to ob­szar 15 ha.

Bez­po­śred­ni­mi be­ne­fi­cjen­ta­mi fa­my są uczą­cy się mło­dzi je­zu­ici oraz ucznio­wie szkół pod­sta­wo­wych i śred­nich, pro­wa­dzo­nych przez mi­sjo­na­rzy. Są to tak­że pra­cow­ni­cy i miesz­kań­cy mi­sji. Do­chód z far­my bę­dzie wspie­rał bied­ne i mar­gi­na­li­zo­wa­ne spo­łecz­no­ści w re­jo­nie.

Far­ma za­czę­ła pro­du­ko­wać co­raz wię­cej wa­rzyw i był pro­blem z utrzy­ma­niem ich świe­żo­ści po ze­bra­niu z po­la. Po­trze­ba dnia lub dwóch, że­by je sprze­dać. Po­miesz­cze­nie na chłod­nię już by­ło przy­go­to­wa­ne.

Instalacja chłodni dla farmy w Kasisi (Zambia)

Szko­ła mi­syj­na.

Instalacja chłodni dla farmy w Kasisi (Zambia)

Nad za­po­rą Sin­go­nya.

Print Friendly, PDF & Email