Instalacja chłodni dla farmy w Kasisi (Zambia)

CHŁODNIA DLA FARMY

LICZBA PROJEKTU: 7200 DOLARÓW

MIEJSCE: KASISI, ZAMBIA

NR PROJEKTU: 22/2019

Prze­ka­za­li­śmy 7200 dola­rów na insta­la­cję chłod­ni. Jezu­ic­ka far­ma orga­nicz­na obej­mu­je pro­duk­cję morin­ga, ryb tila­pia, pasz dla ryb i zwie­rząt, kil­ku­na­stu rodza­jów warzyw. Far­ma zatrud­nia na sta­łe 10 pra­cow­ni­ków, a w sezo­nie zatrud­nia pra­cow­ni­ków okre­so­wych, któ­rzy nie maja środ­ków na utrzy­ma­nie rodzi­ny. Far­ma to obszar 15 ha.

Bez­po­śred­ni­mi bene­fi­cjen­ta­mi famy są uczą­cy się mło­dzi jezu­ici oraz ucznio­wie szkół pod­sta­wo­wych i śred­nich, pro­wa­dzo­nych przez misjo­na­rzy. Są to tak­że pra­cow­ni­cy i miesz­kań­cy misji. Dochód z far­my będzie wspie­rał bied­ne i mar­gi­na­li­zo­wa­ne spo­łecz­no­ści w rejonie.

Far­ma zaczę­ła pro­du­ko­wać coraz wię­cej warzyw i był pro­blem z utrzy­ma­niem ich świe­żo­ści po zebra­niu z pola. Potrze­ba dnia lub dwóch, żeby je sprze­dać. Pomiesz­cze­nie na chłod­nię już było przygotowane.

Instalacja chłodni dla farmy w Kasisi (Zambia)

Szko­ła misyjna.

Instalacja chłodni dla farmy w Kasisi (Zambia)

Nad zapo­rą Singonya.

Instalacja chłodni dla farmy w Kasisi (Zambia)

Dzia­ła­ją­ca chłodnia.