fbpx

Budowa studni w Mandiavato (Madagaskar)

Prze­ka­za­li­śmy 4300 eu­ro na bu­do­wę stud­ni w Man­dia­va­to. Wieś Man­dia­va­to le­ży 120 km na za­chód od sto­li­cy Ma­da­ga­ska­ru. Więk­szość miesz­kań­ców to ubo­dzy rol­ni­cy (ryż, ku­ku­ry­dza, wa­rzy­wa). Zie­mia jest bar­dzo nie­uro­dzaj­na, pra­wie sa­me wzgó­rza. Lu­dzi nie stać na le­ka­rza i le­ki. Do as­fal­to­wej dro­gi jest 20 km. Przez czte­ry naj­trud­niej­sze mie­sią­ce w ro­ku w po­rze desz­czo­wej dro­ga by­wa nie­prze­jezd­na.

Budowa studni w Mandiavato (Madagaskar)

Ta dro­ga do wsi w po­rze desz­czo­wej by­wa nie­prze­jezd­na

Budowa studni w Mandiavato (Madagaskar)

Print Friendly, PDF & Email