Budowa studni w Mandiavato (Madagaskar)

STUDNIA MANDIAVATO

LICZBA PROJEKTU: 11 258 EURO

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 22/2020

Prze­ka­za­li­śmy 11 258 euro na budo­wę stud­ni w Man­dia­va­to. Wieś Man­dia­va­to leży 120 km na zachód od sto­li­cy Mada­ga­ska­ru. Więk­szość miesz­kań­ców to ubo­dzy rol­ni­cy (ryż, kuku­ry­dza, warzy­wa). Zie­mia jest bar­dzo nie­uro­dzaj­na, pra­wie same wzgó­rza. Ludzi nie stać na leka­rza i leki. Do asfal­to­wej dro­gi jest 20 km. Przez czte­ry naj­trud­niej­sze mie­sią­ce w roku w porze desz­czo­wej dro­ga bywa nieprzejezdna.

Budowa studni w Mandiavato (Madagaskar)

Budowa studni w Mandiavato (Madagaskar)

Ta dro­ga do wsi w porze desz­czo­wej bywa nieprzejezdna

Budowa studni w Mandiavato (Madagaskar)