Meble dla sierocińca w Tulizeni (DR Kongo)

MEBLE DLA SIEROCIŃCA

LICZBA PROJEKTU: 80 DZIECI

MIEJSCE: DR KONGO

NR PROJEKTU: 21/2022

Prze­ka­za­li­śmy 8830 euro na zakup mebli dla siro­ciń­ca w Tuli­zie­ni. To cen­trum dla dzie­ci skrzyw­dzo­nych w cza­sie woj­ny na wscho­dzie Kon­ga, w tym sie­rot, dzie­ci porzu­co­nych, dzie­ci kobiet wyko­rzy­sta­nych a tak­że dziew­cząt, któ­re doświad­czy­ły prze­mo­cy seksualnej.

Meble dla sierocińca w Tulizeni (DR Kongo)

Cen­trum powsta­ło w 2014r. pod opie­ką sióstr Fran­cisz­ka­nek Misjo­na­rek Maryi. Sytu­acja we wschod­niej czę­ści DRK nazna­czo­na jest róż­ny­mi kon­flik­ta­mi i obec­no­ścią uchodź­ców. Cen­trum Tuli­ze­ni sta­ra się zapew­nić dzie­ciom śro­do­wi­sko, któ­re pozwo­li im wzra­stać w bez­pie­czeń­stwie i zdro­wiu umoż­li­wia­jąc im jed­no­cze­śnie dostęp do edu­ka­cji szkol­nej. Pod­opiecz­ni mają zapew­nio­ne bez­pie­czeń­stwo, opie­kę medycz­ną, wspar­cie psy­cho­lo­gicz­ne, i naukę w szko­le pod­sta­wo­wej, szko­le wyrów­naw­czej, szko­le śred­niej oraz w szko­le życia (dzie­ci z pro­ble­ma­mi natu­ry psy­chicz­nej). Cen­trum zapew­nia tak­że prak­ty­kę zawo­do­wą w zawo­dzie i innej dzia­łal­no­ści rze­mieśl­ni­czej przy­no­szą­cej dochód, jak np.: wypla­ta­nie koszy, robie­nie mydła, pro­duk­cja cegieł, kur­sy kro­ju i szy­cia, kur­sy pra­wa jaz­dy i inne w zależ­no­ści od zain­te­re­so­wań i możliwości. 

Meble dla sierocińca w Tulizeni (DR Kongo)

Cen­trum obej­mu­je swo­ja opieką:

  • Dzie­ci osierocone
  • Dzie­ci opuszczone
  • Dzie­ci bez opieki
  • Dzie­ci będą­ce ofia­ra­mi prze­mo­cy seksualnej
  • Kobie­ty będą­ce ofia­ra­mi prze­mo­cy seksualnej
  • Wiek od 0 do 17 lat.

Zaku­pio­no meble do jada­li oraz poko­jów sypial­nych: 8 sto­łów, 16 ław, 10 łóżek pię­tro­wych, 6 łóże­czek dla nie­mow­ląt, 13 szaf.