Produkcja mydła w Mongoumba (Republika Środkowoafrykańska)

PRODUKCJA MYDŁA

LICZBA PROJEKTU: 250 L OLEJU

MIEJSCE: MONGOUMBA (RŚA)

NR PROJEKTU: 23/2022

Prze­ka­za­li­śmy 4500 zł na sfi­nan­so­wa­nie pro­jek­tu nauki oraz wyro­bu mydła wśród spo­łecz­no­ści Pig­me­jów w Mon­go­um­bie, w Repu­bli­ce Środ­ko­wo­afry­kań­skiej. Pig­me­je są naj­uboż­szą lud­no­ścią Repu­bli­ki Środ­ko­wo­afry­kań­skiej. Miesz­ka­ją w lasach i pro­wa­dzą wędrow­ny tryb życia. Żyją z tego, co daje natu­ra. Za ewen­tu­al­ną pra­cę w polu otrzy­mu­ją szcząt­ko­we wyna­gro­dze­nie lub pra­cu­ją jedy­nie za wyży­wie­nie. Z tego powo­du spo­łecz­ność Pig­me­jów nie dys­po­nu­je prak­tycz­ny­mi żad­ny­mi pie­niędz­mi, co sta­no­wi duży pro­blem w sytu­acji, gdy tra­fia­ją do szpi­ta­la i muszą zapła­cić za leczenie. 

Pro­duk­cja mydła w Monguoumba:

Produkcja mydła w Mongoumba (Republika Środkowoafrykańska)
Produkcja mydła w Mongoumba (Republika Środkowoafrykańska)

W sytu­acji bra­ku odpo­wied­nich finan­sów, zakup mydła do wła­sne­go użyt­ku sta­no­wi pro­blem. Z tego powo­du cza­sa­mi jest wręcz nie­moż­li­we utrzy­my­wa­nie higie­ny oso­bi­stej. Ludzie myją się i pio­rą ubra­nia tyl­ko w wodzie, bez uży­wa­nia deter­gen­tów, gdyż ich na nie nie stać. Brak higie­ny powo­du­je roz­prze­strze­nia­nie się chorób.

W Mon­go­um­ba sfi­nan­so­wa­li­śmy pro­jekt wyro­bu mydła, by mogli je sprze­da­wać na miej­sco­wym tar­gu. Opła­cą dzię­ki temu ubra­nia i lecze­nie. Poza popra­wą higie­ny i sytu­acji finan­so­wej, pro­jekt spra­wi, że tutej­sza spo­łecz­ność Pig­me­jów wzmoc­ni auto­no­mię i poczu­cie sprawczości.

Mydło wytwa­rza się głów­nie z ole­ju z nasion pal­my, któ­re są łatwo dostęp­ne. Pro­jekt gwa­ran­tu­je zakup pozo­sta­łych nie­zbęd­nych skład­ni­ków. Prze­ka­za­ne środ­ki zosta­ły prze­zna­czo­ne na: olej pal­mo­wy 250 l, kwas che­micz­ny 150 kg, pro­szek do pra­nia, miski, garn­ki, ręka­wi­ce oraz inne wypo­sa­że­nie nie­zbęd­ne do pro­duk­cji mydła, trans­port i robociznę.

Produkcja mydła w Mongoumba (Republika Środkowoafrykańska)
Produkcja mydła w Mongoumba (Republika Środkowoafrykańska)