Wsparcie szkoły w Essiengbot (Kamerun)

WSPARCIE SZKOŁY

LICZBA PROJEKTU: 25 ŁAWEK

MIEJSCE: KAMERUN

NR PROJEKTU: 25/2022

Prze­ka­za­li­śmy 20 140 zło­tych dla szko­ły pod­sta­wo­wej w Essieng­bot w Kame­ru­nie. Szko­ła ist­nie­je już 70 lat. Na począt­ku lat 50. XX wie­ku była jed­ną z pierw­szych w regio­nie. Rodzi­ce pra­cu­ją­cy w miej­sco­wej sto­lar­ni, mają­cy plan­ta­cje kawy, plan­ta­cje bana­nów i orze­chów ziem­nych, byli w sta­nie pomóc szko­le (uczy­ło się wów­czas ponad 300 dzie­ci). Jed­nak z upły­wem cza­su, po odej­ściu misjo­na­rzy, sto­lar­nia upa­dła, nastą­pił spa­dek cen kawy. Do oko­licz­nych wsi „wkra­dło się” ubó­stwo. Sytu­acja ta spo­wo­do­wa­ła opu­sto­sze­nie szko­ły. Rodzi­ce nie mie­li pie­nię­dzy, by posłać dzie­ci do szkoły.

Wsparcie szkoły w Essiengbot (Kamerun)

Weran­da w szko­le w Essiengbot.

Wsparcie szkoły w Essiengbot (Kamerun)

Przy­by­wa­jąc na misję w Essieng­bot, sio­stry ze Zgro­ma­dze­nia Sióstr Opatrz­no­ści Bożej, zasta­ły małą gru­pę dzie­ci w szko­le i przed­szko­lu. Było razem 120 dzie­ci. Dzi­siaj w szko­le pod­sta­wo­wej uczy się 276 dzie­ci w 6 kla­sach pod opie­ką sze­ściu nauczy­cie­li i dyrek­to­ra szko­ły. W przed­szko­lu nato­miast jest 105 malu­chów w wie­ku 3–5 lat, podzie­lo­nych na trzy gru­py (mała, śred­nia i star­sza­ki) pod opie­ką trzech nauczy­cie­lek. Dla naj­uboż­szych orga­ni­zo­wa­na jest pomoc w ramach „adop­cji ser­ca”, a w przed­szko­lu dożywianie.

Fun­da­cja wspar­ła już kil­ka pro­jek­tów w tej szko­le (nowe sale lek­cyj­ne, sola­ry, ogro­dze­nie, pod­ręcz­ni­ki). Aktu­al­ny pro­jekt pole­gał na zbu­do­wa­niu weran­dy dla ochro­ny przed desz­czem i słoń­cem oraz zaku­pie 25 ławek szkolnych.