Wiadra dla mieszkańców korzystających z studni na Madagaskarze

WIADRA DO STUDNI

LICZBA PROJEKTU: 960 WIADRA

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 22/2023

Prze­ka­za­li­śmy 9312 zł na zakup 960 kom­ple­tów wia­der i kub­ków dla użyt­kow­ni­ków nowych stud­ni na Mada­ga­ska­rze. Od zeszłe­go roku w róż­nych rejo­nach Mada­ga­ska­ru trwa­ją budo­wy 32 stud­ni kopa­nych oraz głę­bi­no­wych, jed­nak miesz­kań­cy tam­tych rejo­nów nie mogą w peł­ni sku­tecz­nie z nich korzy­stać. Nie­ste­ty, przez wzgląd na panu­ją­ce w tych obsza­rach ubó­stwo, miesz­kań­cy nie posia­da­ją ani nie mogą sobie pozwo­lić na kup­no odpo­wied­nich wia­der czy pojem­ni­ków do pobo­ru czy­stej wody. Dzię­ki prze­ka­za­nym środ­kom uda­ło się zaku­pić  960 wia­der oraz kub­ków, któ­re uła­twi­ły miesz­kań­com trans­por­to­wa­nie czy­stej wody. Do każ­dej stud­ni tra­fi­ło po 30 kom­ple­tów wia­der i kub­ków. Zatem teraz  miesz­kań­cy mogą w peł­ni korzy­stać z wybu­do­wa­nych studni.

Wiadra dla mieszkańców korzystających z studni na Madagaskarze
Wiadra dla mieszkańców korzystających z studni na Madagaskarze