Współfinansowanie odwiertu studni w Kwamneke-Kolana (Tanzania)

ODWIERT STUDNI

LICZBA PROJEKTU: 12 000 ZŁ

MIEJSCE: KWAMNEKE, TANZANIA

NR PROJEKTU: 23/2017

Prze­ka­za­li­śmy 12 000 zł na odwiert i budo­wę stud­ni dla lud­no­ści masaj­skiej w Tan­za­nii, w Kwam­ne­ke-Kola­na. W wio­sce miesz­kań­cy czer­pią wodę ze sztucz­ne­go zbior­ni­ka, zbu­do­wa­ne­go przez lokal­ne wła­dze. Pobie­ra­na woda abso­lut­nie nie nada­je się do picia – ma kolor kawo­wy, jest bar­dzo zabru­dzo­na, wsku­tek cze­go mają miej­sce licz­ne cho­ro­by, któ­re dla małych dzie­ci koń­czą się śmier­tel­nie. Budo­wa stud­ni to koope­ra­cja trzech orga­ni­za­cji – To Help Afry­ka (37 000 zł), Dzie­ci Afry­ki (31 000 zł) oraz Pol­skiej Fun­da­cji dla Afry­ki (12 000 zł).

Współfinansowanie odwiertu studni w Kwamneke-Kolana (Tanzania)

Współfinansowanie odwiertu studni w Kwamneke-Kolana (Tanzania)

Współfinansowanie odwiertu studni w Kwamneke-Kolana (Tanzania)

Współfinansowanie odwiertu studni w Kwamneke-Kolana (Tanzania)

Współfinansowanie odwiertu studni w Kwamneke-Kolana (Tanzania)

Współfinansowanie odwiertu studni w Kwamneke-Kolana (Tanzania)