fbpx

Współfinansowanie odwiertu studni w Kwamneke-Kolana (Tanzania)

Prze­ka­za­li­śmy 12 000 zł na od­wiert i bu­do­wę stud­ni dla lud­no­ści ma­saj­skiej w Tan­za­nii, w Kwam­ne­ke-Ko­la­na. W wio­sce miesz­kań­cy czer­pią wo­dę ze sztucz­ne­go zbior­ni­ka, zbu­do­wa­ne­go przez lo­kal­ne wła­dze. Po­bie­ra­na wo­da ab­so­lut­nie nie na­da­je się do pi­cia – ma ko­lor ka­wo­wy, jest bar­dzo za­bru­dzo­na, wsku­tek cze­go ma­ją miej­sce licz­ne cho­ro­by, któ­re dla ma­łych dzie­ci koń­czą się śmier­tel­nie. Bu­do­wa stud­ni to ko­ope­ra­cja trzech or­ga­ni­za­cji – To Help Afry­ka (37 000 zł), Dzie­ci Afry­ki (31 000 zł) oraz Pol­skiej Fun­da­cji dla Afry­ki (12 000 zł).

Współfinansowanie odwiertu studni w Kwamneke-Kolana (Tanzania)

Współfinansowanie odwiertu studni w Kwamneke-Kolana (Tanzania)

Współfinansowanie odwiertu studni w Kwamneke-Kolana (Tanzania)

Współfinansowanie odwiertu studni w Kwamneke-Kolana (Tanzania)

Współfinansowanie odwiertu studni w Kwamneke-Kolana (Tanzania)

Print Friendly, PDF & Email