fbpx

Instalacja filtrów do studni w Kolang’a (Tanzania)

Prze­ka­za­li­śmy 12 100 eu­ro na uzdat­nie­nie wo­dy pit­nej dla spo­łecz­no­ści ma­saj­skiej w wio­sce Kolang’a, ob­szar Kwam­ne­ke w pół­noc­no-wschod­niej Tan­za­nii. W 2018 ro­ku zo­sta­ła zbu­do­wa­na stud­nia o głę­bo­ko­ści 140 me­trów. Ba­da­nia wo­dy ze stud­ni wy­ko­na­ne w tam­tej­szym Mi­ni­ster­stwie Wo­dy wy­ka­za­ły, że nie speł­nia ona norm wo­dy pit­nej. Jest zbyt twar­da i za­wie­ra zbyt wie­le so­li mi­ne­ral­nych. Re­ko­men­da­cją mi­ni­ster­stwa by­ło za­ło­że­nie fil­trów. Pro­blem ma roz­wią­zać od­wró­co­na osmo­za. Kosz­ty przed­się­wzię­cia zwięk­szał brak elek­trycz­no­ści i sta­łe­go za­si­la­nia prą­dem.

Instalacja filtrów do studni w Kolang’a (Tanzania)

Lud­ność ma­saj­ska w re­gio­nie Kwam­ne­ke.

Instalacja filtrów do studni w Kolang’a (Tanzania)

Lud­ność ma­saj­ska w re­gio­nie Kwam­ne­ke.

Instalacja filtrów do studni w Kolang’a (Tanzania)

Lud­ność ma­saj­ska w re­gio­nie Kwam­ne­ke.

Print Friendly, PDF & Email