Instalacja filtrów do studni w Kolang’a (Tanzania)

FILTRY DO STUDNI

LICZBA PROJEKTU: 12 100 EURO

MIEJSCE: KOLANG'A, TANZANIA

NR PROJEKTU: 23/2019

Prze­ka­za­li­śmy 12 100 euro na uzdat­nie­nie wody pit­nej dla spo­łecz­no­ści masaj­skiej w wio­sce Kolang’a, obszar Kwam­ne­ke w pół­noc­no-wschod­niej Tan­za­nii. W 2018 roku zosta­ła zbu­do­wa­na stud­nia o głę­bo­ko­ści 140 metrów. Bada­nia wody ze stud­ni wyko­na­ne w tam­tej­szym Mini­ster­stwie Wody wyka­za­ły, że nie speł­nia ona norm wody pit­nej. Jest zbyt twar­da i zawie­ra zbyt wie­le soli mine­ral­nych. Reko­men­da­cją mini­ster­stwa było zało­że­nie fil­trów. Pro­blem ma roz­wią­zać odwró­co­na osmo­za. Kosz­ty przed­się­wzię­cia zwięk­szał brak elek­trycz­no­ści i sta­łe­go zasi­la­nia prądem.

Lud­ność masaj­ska w regio­nie Kwamneke: