fbpx

Ferma kur w Chamuka (Zambia)

Prze­ka­za­li­śmy 12 000 zł na roz­bu­do­wę przy­szkol­nej fer­my dla kur w Cha­mu­ka w Za­mbii.

Ferma kur w Chamuka (Zambia)

Dziew­czę­ta na pro­win­cji Za­mbii ma­ją kiep­skie szan­se na wy­kształ­ce­nie. No­szą wo­dę, zaj­mu­ją się ro­dzeń­stwem i cze­ka­ją, aż ktoś je wy­bie­rze na żo­nę. Po­tem sa­me ma­ją dzie­ci w wie­ku 13–14 lat. Jed­nak jest zu­peł­nie ina­czej, gdy skoń­czą szko­łę śred­nią…

Szko­ła w Cha­mu­ka da 500 dziew­czy­nom za­wód: na­uczy je m.in. rol­nic­twa. Szkol­ne go­spo­dar­stwo rol­ne bę­dzie oka­zją do na­uki i źró­dłem żyw­no­ści dla uczen­nic.

Ferma kur w Chamuka (Zambia)

Gdy w Za­mbii dziew­czy­na zdo­bę­dzie wy­kształ­ce­nie, zy­sku­je sza­cu­nek. I szan­sę na lep­sze ży­cie. Mo­że szu­kać pra­cy, mo­że za­ło­żyć swo­ją upra­wę…

Szkol­ne go­spo­dar­stwo rol­ne w Cha­mu­ka jest czę­ścią pro­jek­tu bu­do­wy szko­ły dla dziew­cząt. Obej­mu­je zie­mię pod upra­wy, ogród wa­rzyw­ny, sad a tak­że fer­mę kur, sta­wy ryb­ne i ho­dow­lę krów.

Fer­mę kur trze­ba roz­bu­do­wać o no­we po­miesz­cze­nia i wy­bieg. Ho­dow­la jest w peł­ni eko­lo­gicz­na. Ku­ry kar­mio­ne są wła­sną ku­ku­ry­dzą, zie­le­ni­ną z ogro­du, li­ść­mi mo­rin­ga o wy­so­kiej za­war­to­ści wi­ta­min i skład­ni­ków od­żyw­czych, so­ją i tra­wą. Fer­ma bę­dzie się sa­ma fi­nan­so­wać: środ­ki ze sprze­da­ży jaj i od­cho­wa­nych kur­cząt po­kry­ją kosz­ty utrzy­ma­nia. Go­spo­dar­stwo bę­dzie za­spo­ka­jać po­trze­by ży­wie­nio­we ca­łej szko­ły. I naj­waż­niej­sze: to tu dziew­czę­ta bę­dą się uczyć za­wo­du!

Ferma kur w Chamuka (Zambia)

Pla­no­wa­na szko­ła jest dla 500 uczen­nic. Na­sza Fun­da­cja sfi­nan­so­wa­ła bu­do­wę sto­łów­ki w kom­plek­sie szkol­nym. Naj­bied­niej­sze uczen­ni­ce bę­dą uczyć się za dar­mo. Gdy tyl­ko wieść o po­wsta­niu szko­ły się roz­nio­sła, zgło­si­ło się 120 dziew­cząt…

Ferma kur w Chamuka (Zambia)

Ferma kur w Chamuka (Zambia)

Ferma kur w Chamuka (Zambia)

Ferma kur w Chamuka (Zambia)

Ferma kur w Chamuka (Zambia)

Print Friendly, PDF & Email