Ferma kur w Chamuka (Zambia)

HODOWLA KUR

LICZBA PROJEKTU: 500 UCZENNIC

MIEJSCE: CHAMUKA, ZAMBIA

NR PROJEKTU: 23/2020

Prze­ka­za­li­śmy 12 000 zł na roz­bu­do­wę przy­szkol­nej fer­my dla kur w Cha­mu­ka w Zambii.

Ferma kur w Chamuka (Zambia)

Dziew­czę­ta na pro­win­cji Zambii mają kiep­skie szan­se na wykształ­ce­nie. Noszą wodę, zaj­mu­ją się rodzeń­stwem i cze­ka­ją, aż ktoś je wybie­rze na żonę. Potem same mają dzie­ci w wie­ku 13–14 lat. Jed­nak jest zupeł­nie ina­czej, gdy skoń­czą szko­łę średnią…

Szko­ła w Cha­mu­ka da 500 dziew­czy­nom zawód: nauczy je m.in. rol­nic­twa. Szkol­ne gospo­dar­stwo rol­ne będzie oka­zją do nauki i źró­dłem żyw­no­ści dla uczennic.

Ferma kur w Chamuka (Zambia)

Gdy w Zambii dziew­czy­na zdo­bę­dzie wykształ­ce­nie, zysku­je sza­cu­nek. I szan­sę na lep­sze życie. Może szu­kać pra­cy, może zało­żyć swo­ją uprawę…

Szkol­ne gospo­dar­stwo rol­ne w Cha­mu­ka jest czę­ścią pro­jek­tu budo­wy szko­ły dla dziew­cząt. Obej­mu­je zie­mię pod upra­wy, ogród warzyw­ny, sad a tak­że fer­mę kur, sta­wy ryb­ne i hodow­lę krów.

Fer­mę kur trze­ba roz­bu­do­wać o nowe pomiesz­cze­nia i wybieg. Hodow­la jest w peł­ni eko­lo­gicz­na. Kury kar­mio­ne są wła­sną kuku­ry­dzą, zie­le­ni­ną z ogro­du, liść­mi morin­ga o wyso­kiej zawar­to­ści wita­min i skład­ni­ków odżyw­czych, soją i tra­wą. Fer­ma będzie się sama finan­so­wać: środ­ki ze sprze­da­ży jaj i odcho­wa­nych kur­cząt pokry­ją kosz­ty utrzy­ma­nia. Gospo­dar­stwo będzie zaspo­ka­jać potrze­by żywie­nio­we całej szko­ły. I naj­waż­niej­sze: to tu dziew­czę­ta będą się uczyć zawodu!

Ferma kur w Chamuka (Zambia)

Pla­no­wa­na szko­ła jest dla 500 uczen­nic. Nasza Fun­da­cja sfi­nan­so­wa­ła budo­wę sto­łów­ki w kom­plek­sie szkol­nym. Naj­bied­niej­sze uczen­ni­ce będą uczyć się za dar­mo. Gdy tyl­ko wieść o powsta­niu szko­ły się roz­nio­sła, zgło­si­ło się 120 dziewcząt…

Ferma kur w Chamuka (Zambia)

Ferma kur w Chamuka (Zambia)

Ferma kur w Chamuka (Zambia)

Ferma kur w Chamuka (Zambia)

Ferma kur w Chamuka (Zambia)