Prąd dla przychodni w Madingring (Kamerun)

PRĄD DLA PRZYCHODNI

LICZBA PROJEKTU: 9277 EURO

MIEJSCE: KAMERUN

NR PROJEKTU: 23/2023

Prze­ka­za­li­śmy 40 819 zł na insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną, któ­ra zasi­li ośro­dek zdro­wia – poro­dów­ke w Madin­gring (Kame­run). Na pół­no­cy Kame­ru­nu znaj­du­ję się przy­chod­nia oraz poro­dów­ka, któ­ra obsłu­gu­je kobie­ty z 64 wio­sek, w któ­rych miesz­ka ponad 70 tysię­cy ludzi. Ośro­dek powstał pod koniec jesie­ni 2022 roku, dzię­ki prze­ka­za­nym środ­kom w wyso­ko­ści 240 690 zł. Warun­ki medycz­ne są tam bar­dzo trud­ne, ponie­waż bra­ku­je leków, nie ma sprzę­tu i co naj­gor­sze prą­du. Prąd przede wszyst­kim jest on potrzeb­ny do oświe­tle­nia ośrod­ka, ale rów­nież do wyko­ny­wa­nia prac labo­ra­to­ryj­nych i admi­ni­stra­cyj­nych. Zatem prze­ka­za­li­śmy środ­ki na zakup insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej, któ­ra zasi­li ośro­dek w prąd oraz wszel­kie mate­ria­ły potrzeb­ne do insta­la­cji oświe­tle­nio­wo-elek­trycz­nej. Jest to koń­co­wy i nie­zbęd­ny etap wypo­sa­że­nia przy­chod­ni. Insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na uła­twi leka­rzom wyko­ny­wa­nie swo­jej, jak­że waż­nej, pra­cy a pacjen­tom zapew­ni zde­cy­do­wa­nie więk­szy kom­fort i poczu­cie bezpieczeństwa.

Na zdję­ciu widzi­my pierw­sze­go chłop­czy­ka uro­dzo­ne­go w kli­ni­ce w Madingring:

Prąd dla przychodni w Madingring (Kamerun)

Na zdję­ciu lekarz przy­chod­ni wyko­nu­ją­cy pra­ce laboratoryjne:

Prąd dla przychodni w Madingring (Kamerun)

Zdję­cie poka­zu­je pacjen­ta pod­czas wizy­ty lekar­skiej w przychodni:

Prąd dla przychodni w Madingring (Kamerun)