fbpx

Jadalnia dla przedszkola w Maganzo (Tanzania)

Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki sfi­nan­so­wa­ła bu­do­wę ja­dal­ni (27 000 zł) dla no­wo otwar­te­go przed­szko­la w Ma­gan­zo w Tan­za­nii.

Pla­ców­ka jest prze­zna­czo­na dla 80 dzie­ci w wie­ku od 4 do 6 lat, nie­za­leż­nie do ich przy­na­leż­no­ści wy­zna­nio­wej. W prak­ty­ce jest to oko­ło 10 róż­nych wy­znań i sekt afry­kań­skich oraz mu­zuł­ma­nie. Dzie­ci uczą się w ję­zy­ku an­giel­skim, a wła­ści­wie uczą się naj­pierw ję­zy­ka an­giel­skie­go z ję­zy­ka su­ahi­li, któ­ry jest głów­nym urzę­do­wym ję­zy­kiem w Tan­za­nii. Dzie­ci ob­ję­te bę­dą te­raz do­ży­wia­niem – do tej po­ry dzie­ci z przy­le­głej świe­tli­cy (90 sie­rot lub dzie­ci z naj­uboż­szych ro­dzin) do­sta­wa­ły cie­płe po­sił­ki w nie­wiel­kiej chat­ce. Te­raz jak dzie­ci bę­dzie wię­cej (170), po­trzeb­na by­ła ja­dal­nia. Oka­zjo­nal­nie or­ga­ni­zo­wa­ne są tak­że po­sił­ki dla więk­szej licz­by dzie­ci (400) z pa­ra­fii Ma­gan­zo, co bę­dzie ła­twiej­sze, gdy bę­dzie ja­dal­nia.

W ca­łej wio­sce na 2265 ro­dzin jest oko­ło 5500 dzie­ci, oprócz te­go 143 sie­ro­ty z 76 ro­dzin, któ­rych ro­dzi­ce zmar­li w więk­szo­ści na AIDS. Sy­tu­acja fi­nan­so­wa ro­dzin jest ge­ne­ral­nie bar­dzo zła, gdyż nie ma w oko­li­cy pra­cy, któ­ra by przy­no­si­ła sta­ły do­chód. Więk­szość lu­dzi utrzy­mu­je się z pra­cy na ro­li a dzie­ci ma­ją obo­wią­zek pra­cy w po­lu i opie­kę nad młod­szym ro­dzeń­stwem. Wie­le ro­dzin bo­ry­ka się z pro­ble­mem gło­du lub nie­do­ży­wie­nia. Więk­szość lu­dzi je tu je­den lub dwa po­sił­ki dzien­nie – ka­sza z mą­ki ku­ku­ry­dzia­nej, ma­niok, słod­kie ziem­nia­ki, fa­so­la, li­ście mchi­cha i ma­łe ryb­ki da­gaa. Oczy­wi­ście naj­bar­dziej cier­pią dzie­ci, któ­re nie­rzad­ko kła­dą się spać bez żad­ne­go po­sił­ku. Die­ta jest ubo­ga w skład­ni­ki od­żyw­cze.

Nie­do­bór wi­ta­min i mi­ne­ra­łów po­wo­du­je nisz­cze­nie czer­wo­nych krwi­nek. Że­by to le­czyć, po­trze­ba do­bre­go je­dze­nia. Po­wsta­je błęd­ne ko­ło – na­wet jak dzie­ci do­sta­ją le­ki, to nie zdro­wie­ją, bo w do­mu bra­ku­je je­dze­nia. Cza­sem tra­fia­ją do szpi­ta­la ze skraj­nym nie­do­ży­wie­niem. Na­uczy­cie­le do­no­szą, że nie­któ­re dzie­ci są je­dy­nie w sta­nie spać lub le­żeć na pod­ło­dze w kla­sie.

Afry­kań­skie dzie­ci wy­ma­ga­ją pra­cy edu­ka­cyj­nej od pod­staw. Za­zwy­czaj pierw­szy raz w ży­ciu bio­rą do rę­ki ołó­wek w wie­ku sied­miu lat. Swo­ją przy­go­dę z na­uką roz­po­czy­na­ją w 200- oso­bo­wej kla­sie (śred­nia kra­jo­wa 71 dzie­ci) na kle­pi­sku z la­te­ry­to­wej gli­ny. Za­zwy­czaj bra­ku­je ła­wek, choć oso­by chęt­ne mo­gą so­bie za­ku­pić na wła­sny uży­tek sto­lik i krze­seł­ko, co by­wa prak­ty­ką w szko­le śred­niej. Edu­ka­cja jest na na­praw­dę ni­skim po­zio­mie. Wpły­wa na to wie­le czyn­ni­ków, ta­kich jak ma­ła ilość na­uczy­cie­li (4 na 1000 uczniów w szko­le) i ich ni­skie wy­kształ­ce­nie, prze­peł­nio­ne kla­sy, brak ksią­żek i po­mo­cy dy­dak­tycz­nych. Prze­wa­ża pa­mię­cio­wy spo­sób na­uki, gdzie wszyst­ko jest re­cy­to­wa­ne bez­myśl­nie z pa­mię­ci.

Jadalnia dla przedszkola w Maganzo (Tanzania)

Je­an­ne­te po­cho­dzi z dzie­wię­cio­oso­bo­wej ro­dzi­ny. Zo­sta­wił ich ta­ta. Dziew­czyn­ka przy­cho­dzi do świe­tli­cy, na­to­miast miesz­ka w trud­nych wa­run­kach. Sio­stry za­trud­ni­ły jej ma­mę ja­ko pa­nią sprzą­ta­ją­cą, że­by po­moc ro­dzi­nie, któ­ra nie mia­ła je­dze­nia. Ro­dzeń­stwo jest bar­dzo zdol­ne.

Jadalnia dla przedszkola w Maganzo (Tanzania)

Co­dzien­ność pro­win­cji Tan­za­nii to do­my bez okien czy drzwi.

Jadalnia dla przedszkola w Maganzo (Tanzania)

Tra­dy­cyj­na kuch­nia.

Jadalnia dla przedszkola w Maganzo (Tanzania)

Przed­szko­le.

Jadalnia dla przedszkola w Maganzo (Tanzania)

Po­żyw­ne śnia­da­nie, któ­re dzie­ci bar­dzo lu­bią — od­po­wied­nik na­szej kasz­ki man­ny.

Jadalnia dla przedszkola w Maganzo (Tanzania)

Po­si­łek w przed­szko­lu: uji z mą­ki ku­ku­ry­dzia­nej, ma­sła orze­cho­we­go i cu­kru z wo­dą.

Jadalnia dla przedszkola w Maganzo (Tanzania)

Jadalnia dla przedszkola w Maganzo (Tanzania)

Print Friendly, PDF & Email