Dachy dla przedszkola i dwóch szkół w Kamerunie

POMOC SZKOŁOM

LICZBA PROJEKTU: 3 DACHY

MIEJSCE: KAMERUN

NR PROJEKTU: 24/2020

Prze­ka­za­li­śmy 11 475 zł na zakup pokry­cia dacho­we­go dla przed­szko­la w Figu­il i dwóch szkół w Mal­si­di­ki oraz Kazan­ga w Kamerunie.

Mal­si­di­ki oraz Kazn­ga to szko­ły pod­sta­wo­we w buszu. Szko­ła w Mal­si­di­ki to 6 klas, w sumie 170 uczniów. Kazan­ga to rów­nież 6 klas, gdzie razem uczy się 210 uczniów. Maj­san­da to przed­szko­le budo­wa­ne na proś­bę rodzi­ców, któ­rzy aktyw­nie anga­żu­ją się w powsta­nie placówki.

Cegły są for­mo­wa­ne i wypa­la­ne na słoń­cu, budyn­ki wzno­szą rodzi­ce dzie­ci, któ­re chcą się uczyć. Naj­bar­dziej pro­ble­ma­tycz­nym aspek­tem jest pokry­cie dacho­we. Naj­trwal­szym i naj­lep­szym spo­so­bem jest poło­że­nie na dach bla­chy. Jed­nak jest to (jak na realia Kame­ru­nu) dro­ga inwestycja.

Rodzi­ce dzie­ci anga­żu­ją się w życie szko­ły i podej­mu­ją wszel­kie sta­ra­nia, aby szko­ła płyn­nie i spraw­nie dzia­ła­ła. Opie­kę admi­ni­stra­cyj­ną spra­wu­ją misjo­na­rze obla­ci urzę­du­ją­cy w regio­nie Bouba-Dja­ra i nie­da­le­ko wio­ski Figuil.

Na zdję­ciach pra­ce budow­la­ne (stan na maj 2020 r.):

 

Dachy dla przedszkola i dwóch szkół w Kamerunie

Dachy dla przedszkola i dwóch szkół w Kamerunie

Dachy dla przedszkola i dwóch szkół w Kamerunie

Dachy dla przedszkola i dwóch szkół w Kamerunie