fbpx

Dachy dla przedszkola i dwóch szkół w Kamerunie

Prze­ka­za­li­śmy 11 475 zł na za­kup po­kry­cia da­cho­we­go dla przed­szko­la w Fi­gu­il i dwóch szkół w Mal­si­di­ki oraz Ka­zan­ga w Ka­me­ru­nie.

Mal­si­di­ki oraz Ka­zn­ga to szko­ły pod­sta­wo­we w bu­szu. Szko­ła w Mal­si­di­ki to 6 klas, w su­mie 170 uczniów. Ka­zan­ga to rów­nież 6 klas, gdzie ra­zem uczy się 210 uczniów. Maj­san­da to przed­szko­le bu­do­wa­ne na proś­bę ro­dzi­ców, któ­rzy ak­tyw­nie an­ga­żu­ją się w po­wsta­nie pla­ców­ki.

Ce­gły są for­mo­wa­ne i wy­pa­la­ne na słoń­cu, bu­dyn­ki wzno­szą ro­dzi­ce dzie­ci, któ­re chcą się uczyć. Naj­bar­dziej pro­ble­ma­tycz­nym aspek­tem jest po­kry­cie da­cho­we. Naj­trwal­szym i naj­lep­szym spo­so­bem jest po­ło­że­nie na dach bla­chy. Jed­nak jest to (jak na re­alia Ka­me­ru­nu) dro­ga in­we­sty­cja.

Ro­dzi­ce dzie­ci an­ga­żu­ją się w ży­cie szko­ły i po­dej­mu­ją wszel­kie sta­ra­nia, aby szko­ła płyn­nie i spraw­nie dzia­ła­ła. Opie­kę ad­mi­ni­stra­cyj­ną spra­wu­ją mi­sjo­na­rze ob­la­ci urzę­du­ją­cy w re­gio­nie Bo­uba-Dja­ra i nie­da­le­ko wio­ski Fi­gu­il.

Na zdję­ciach pra­ce bu­dow­la­ne (stan na maj 2020 r.):

Dachy dla przedszkola i dwóch szkół w Kamerunie

Dachy dla przedszkola i dwóch szkół w Kamerunie

Dachy dla przedszkola i dwóch szkół w Kamerunie

Dachy dla przedszkola i dwóch szkół w Kamerunie

Print Friendly, PDF & Email