Przyszkolna obora w Mahajanga (Madagaskar)

OBORA W MAHAJANGA

LICZBA PROJEKTU: 2 KROWY

MIEJSCE: MADAGASKAR

NR PROJEKTU: 23/2021

Prze­ka­za­li­śmy 2626 euro na stwo­rze­nie obo­ry przy szko­le i sto­łów­ce w Maha­jan­ga na Mada­ga­ska­rze. Sfi­nan­so­wa­li­śmy zakup 2 krów mlecz­nych i przy­bo­rów do pro­duk­cji pro­duk­tów nabia­ło­wych oraz budy­nek małej obo­ry. Będzie to słu­żyć szko­le oraz miej­sco­wej sto­łów­ce, w któ­rej codzien­nie przez cały rok doży­wia­nych jest 155 dzie­ci. Okre­so­wo jest im tak­że prze­ka­zy­wa­na żyw­ność do domu.

Przyszkolna obora w Mahajanga (Madagaskar)
Przyszkolna obora w Mahajanga (Madagaskar)
Przyszkolna obora w Mahajanga (Madagaskar)
Przyszkolna obora w Mahajanga (Madagaskar)