Budowa chlewni dla szkolnego gospodarstwa rolnego w Chamuka (Zambia)

UKOŃCZENIE CHLEWNI

LICZBA PROJEKTU: 150 M KW.

MIEJSCE: ZAMBIA

NR PROJEKTU: 24/2023

Prze­ka­za­li­śmy 4000 zł na ukoń­cze­nie budo­wy chlew­ni dla szkol­ne­go gospo­dar­stwa rol­ne­go w Cha­mu­ka (Zambia). Szkol­ne Gospo­dar­stwo Rol­ne w Cha­mu­ka jest nie­od­łącz­ną czę­ścią St. Char­les Lwan­ga Boar­ding Scho­ol w Zambii. Na tere­nie Misji Słu­żeb­ni­czek powstał duży kom­pleks szkol­ny, o cha­rak­te­rze ogól­no-gospo­dar­czym dla 600 dziew­cząt z oko­licz­nych wio­sek. Gospo­dar­stwo peł­ni oczy­wi­ście rolę edu­ka­cyj­ną dla mło­dych, ale przede wszyst­kim, dzię­ki nie­mu, moż­li­we jest wyży­wie­nie rze­szy mło­dych ludzi oraz kadry nauczy­ciel­skiej. Ze wzglę­du na dużą ilość uczą­cych się tam zaist­nia­ła potrze­ba wybu­do­wa­nia nowej, więk­szej chlew­ni o powierzch­ni 150m2. Pomie­ści ona wię­cej zwie­rząt gospo­dar­czych, zapew­ni lep­sze warun­ki pra­cu­ją­cym oraz pomie­ści oso­by uczą­ce się, aby mogły swo­bod­nie obser­wo­wać pra­ce.  Dzię­ki niej dziew­czę­ta z oko­licz­nych ubo­gich wio­sek, w któ­rych nie ma hodow­li, będą mogły nabyć odpo­wied­nią wie­dzę i umie­jęt­no­ści, któ­re zapew­ne pomo­gą im w doro­słym życiu. Dzię­ki prze­ka­za­nym środ­kom w wyso­ko­ści 1000 dola­rów, moż­li­we będzie dokoń­cze­nie budo­wy chlew­ni dla Szkol­ne­go Gospo­dar­stwa Rol­ne­go, któ­ry nie tyl­ko prze­ka­zu­je prak­tycz­ną, przy­dat­ną wie­dzę ale i zapew­nia jedze­nie dla uczniów i nauczy­cie­li szko­ły. 

Na zdję­ciach zwie­rzę­ta gospo­dar­cze — pro­się­ta i lochy w nowej chlew­ni w Chamuka:

Budowa chlewni dla szkolnego gospodarstwa rolnego w Chamuka (Zambia)
Budowa chlewni dla szkolnego gospodarstwa rolnego w Chamuka (Zambia)
Budowa chlewni dla szkolnego gospodarstwa rolnego w Chamuka (Zambia)