Zakup sztucznej szczęki dla Helene z Nguelemendouki (Kamerun)

POMOC DLA HELEN

LICZBA PROJEKTU: 2000 ZŁ

MIEJSCE: NGUELEMENDOUKI, KAMERUN

NR PROJEKTU: 25/2017

Hele­ne ma 65 lat i w Ngu­ele­men­do­uka (Kame­run) wraz z mężem pro­wa­dzi sie­ro­ci­niec dla ośmior­ga dzie­ci. Hele­ne z mężem nie mogli mieć wła­snych dzie­ci, przez to spo­tka­li się z ostra­cy­zmem. Ludzie uwa­ża­li kobie­tę za nie­peł­no­war­to­ścio­wą. Dzię­ki wspar­ciu z Pol­ski mał­żeń­stwu wyre­mon­to­wa­no dom, zaku­pio­no mate­ra­ce, obję­to rodzi­nę pomo­cą medycz­ną i sto­ma­to­lo­gicz­ną. Pod­czas ostat­niej wizy­ty u pol­skie­go den­ty­sty (pra­cu­ją­ce­go w ramach pro­jek­tu Den­ty­sta w Afry­ce) w Abong-Mbang Hele­ne nie pozwo­li­ła sobie wyrwać ostat­nich zębów. Mówi­ła, że wte­dy nie mia­ła­by czym jeść, gdyż ją nie stać na sztucz­ną szczę­kę. Ostat­nio jed­nak zakup sztucz­nej szczę­ki stał się koniecz­no­ścią. Sfi­nan­so­wa­li­śmy ten zakup (2 000 zł).

Zakup sztucznej szczęki dla Helene z Nguelemendouki (Kamerun)

Zakup sztucznej szczęki dla Helene z Nguelemendouki (Kamerun)