fbpx

Zakup sztucznej szczęki dla Helene z Nguelemendouki (Kamerun)

He­le­ne ma 65 lat i w Ngu­ele­men­do­uka (Ka­me­run) wraz z mę­żem pro­wa­dzi sie­ro­ci­niec dla ośmior­ga dzie­ci. He­le­ne z mę­żem nie mo­gli mieć wła­snych dzie­ci, przez to spo­tka­li się z ostra­cy­zmem. Lu­dzie uwa­ża­li ko­bie­tę za nie­peł­no­war­to­ścio­wą. Dzię­ki wspar­ciu z Pol­ski mał­żeń­stwu wy­re­mon­to­wa­no dom, za­ku­pio­no ma­te­ra­ce, ob­ję­to ro­dzi­nę po­mo­cą me­dycz­ną i sto­ma­to­lo­gicz­ną. Pod­czas ostat­niej wi­zy­ty u pol­skie­go den­ty­sty (pra­cu­ją­ce­go w ra­mach pro­jek­tu Den­ty­sta w Afry­ce) w Abong-Mbang He­le­ne nie po­zwo­li­ła so­bie wy­rwać ostat­nich zę­bów. Mó­wi­ła, że wte­dy nie mia­ła­by czym jeść, gdyż ją nie stać na sztucz­ną szczę­kę. Ostat­nio jed­nak za­kup sztucz­nej szczę­ki stał się ko­niecz­no­ścią. Sfi­nan­so­wa­li­śmy ten za­kup (2 000 zł).

Zakup sztucznej szczęki dla Helene z Nguelemendouki (Kamerun)

Zakup sztucznej szczęki dla Helene z Nguelemendouki (Kamerun)

Print Friendly, PDF & Email